تأثیر ریزپوشانی با آلژینات کلسیم و نشاسته مقاوم بر میزان بقاء لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس )5(La در شرایط مشابه مایع معدی–روده‌ای

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تبریز، گروه بهداشت مواد غذایی

2 گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده تغذیه دانشگاه علوم پزشکی تبریز

چکیده

یکی از شیوه‌های نوین در زمینه افزایش ماندگاری پروبیوتیک‌ها در داخل فرآورده‌های غذایی پروبیوتیکی و در حین گذر از جهاز گوارشی، به منظور انتقال ایمن آنها به روده بزرگ، ریزپوشانی (میکرواینکپسولاسیون) سلول‌های پروبیوتیکی می‌باشد. این مطالعه با هدف تعیین تأثیر ریزپوشانی با آلژینات کلسیم و نشاسته مقاوم بر میزان بقاء لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس ‌)5(La در شرایط مشابه مایع معدی–روده ای انجام پذیرفت. بقاپذیری باکتری مورد نظر ‌در محلول نمک صفراوی 6/0 درصد و همچنین شرایط مشابه مایع معدی )55/1pH=‌ ‌(و به دنبال آن گرمخانه‌گذاری در شرایط مشابه مایع روده‌ای (25/8pH=‌( با و بدون نمک صفراوی 6/0 درصد مورد بررسی قرار گرفت. در این مطالعه جهت انجام فرآیند ریزپوشانی باکتری از روش اکستروژن استفاده شد. داده‌ها با استفاده از آزمون t-test مستقل مورد آنالیز قرار گرفتند. نتایج نشان دادند که میزان بقاء سلول‌های ریزپوشانی شده در شرایط اسیدی مشابه مایع معدی و همچنین شرایط مایع روده‌ای با و بدون نمک صفراوی 6/0 درصد بطور معنی‌داری بیشتر از سلول‌های آزاد است (05/0‌p<‌.)‌

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

THE EFFECTOFMICROENCAPSULATION WITH CALCIUM ALGINATE AND RESISTANTSTARCH ON THE LACTOBACILLUS ACIDOPHILUS (LA5) SURVIVAL RATE IN SIMULATED GASTROINTESTINAL JUICE CONDITIONS

نویسندگان [English]

  • Hadi pourjafar 1
  • Aziz Homayouni Rad 2
1
2
چکیده [English]

Microencapsulation of probiotic cells is the newest method for increasing probiotics' survival
in probiotic food products in gastrointestinal conditions and safely transferring them to the large
intestine. The aim of this study was to investigate the effect of microencapsulation with calcium
alginate and resistant starch on the lactobacillus acidophilus (La5), and the survival rate in
simulated gastrointestinal juice conditions. Survivability of this bacteria was conducted in 0.6%
bile salt solution and simulated gastric juice(PH1.55), followed by incubation in simulated
intestinal juice with and without 0.6% bile salt. In this study the extrusion method was performed
for the microencapsulation process. Data were analyzed using an independent t-test. Our results
showed that survivability of microencapsulated cells in a simulated gastric juice condition, and
also in simulated intestinal juice with and without 0.6% bile salt, is significantly more than free
cells(p<0/05).

کلیدواژه‌ها [English]

  • calcium alginate
  • gastrointestinal juice
  • lactobacillus acidophilus
  • Microencapsulation
  • resistant starch