مقایسه تأثیر دو فرآورده خوراکی و تزریقی مس بر وضعیت مس سرمی در گوسفند

نویسندگان

1 گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید چمران اهواز

2 گروه علوم پایه، دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

مشاهدات بالینی و مطالعات صورت گرفته کمبود مس در استان خوزستان را تأیید نموده‌است. در این مطالعه کارایی دو فراورده خوراکی و تزریقی مس در درمان کمبود مس در گوسفند ارزیابی شده‌است. از یک گله 600 رأCسی گوسفند با سابقه آتاکسی آنزئوتیک در شهر رامهرمز از استان خوزستان تعداد 180 رأCس میش 3 تا 5 ساله برای انجام مطالعه انتخاب و به صورت تصادفی به 3 گروه 60 رأCسی شامل گروه شاهد (گروه 1)، گروه درمان خوراکی (گروه 2) و گروه درمان تزریقی (گروه 3) تقسیم شدند. در زمان قوچ‌اندازی، گروه دوم یک بار درمان خوراکی با یک کپسول 4 گرمی اکسیدمس وگروه سوم یک بار درمان تزریقی با ادتای کلسیم– مس به میزان 50 میلی‌گرم را به صورت زیرجلدی دریافت کردند. سپس هر 3 گروه در زمان قوچ‌اندازی، 5/2 ماه بعد و در زمان بره‌زایی خونگیری شده و غلظت مس سرم و فعالیت سرمی سرولوپلاسمین مورد سنجش قرار گرفت. ‌میانگین غلظت سرمی مس در مرحله اول خونگیری در هر سه گروه مورد مطالعه در حد 3 میکرومول در لیتر و یا کمتر بود که نشان دهنده‌ی کمبود عملکردی یا هیپوکوپروز در گوسفندان تحت مطالعه می‌باشد. در مرحله اول خونگیری میانگین غلظت سرمی سرولوپلاسمین در پایین‌ترین سطح محدوده‌ی طبیعی قرار داشت. مقایسه غلظت سرمی مس و سرولوپلاسمین در مراحل مختلف خونگیری در گروه درمان خوراکی و تزریقی نشان داد که مراحل دوم و سوم خونگیری دارای اختلاف معنی‌دار با مرحله اول خونگیری و همچنین گروه شاهد می‌باشند ولی خود این دو مرحله اختلاف معنی‌داری با یکدیگر ندارند. در این مطالعه اگر چه استفاده از ترکیبات خوراکی و تزریقی مس سبب افزایش غلظت سرمی مس و فعالیت سرمی سرولوپلاسمین در میش‌های آبستن گردید ولی غلظت سرمی مس در مراحل دوم و سوم هنوز کمتر از سطح طبیعی بود و در محدوده‌ی کمبود مرزی قرار داشت. این مطالعه آشکار ساخت که در بین گوسفندان این منطقه هیپوکوپروز وجود دارد که این هیپوکوپروز بصورت کامل به یک درمان با ترکیبات مس پاسخ نمی‌دهد. بنابراین به شرط اثبات هیپوکوپروز در گوسفندان این منطقه، توصیه می‌شود که از دوزهای تکراری فراورده‌های مس استفاده گردد و میزان مس خون مورد ارزیابی قرارگیرد. ‌ ‌

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

ACOMPARISON OFTHE EFFECTOFORAL AND INJECTABLE COPPER PREPARATIONS ON SERUM COPPER STATUS IN SHEEP

نویسندگان [English]

  • Aria Rasooli 1
  • Mohammad Nouri 1
  • Mohammad Rahim Haji-Hajikolaei 1
  • Ali Shahriari 2
1
2
چکیده [English]

Clinical observations and studies have confirmed copper deficiency in Khuzestan Province, Iran. This study evaluates the efficacy of copper preparations in the treatment of copper deficiency in sheep. The study was carried out on 180 ewes in a flock with records of enzootic ataxia in their lambs in Ramhormoz. The ewes were randomly divided into 3 groups of sixty: The control group (Group 1); the oral treatment group (Group 2); and, the injection treatment group (Group 3). The ewes in Group 2 received a 4 g capsule of copper oxide orally and the ewes in Group 3 received 50mg of calcium copper edentate by subcutaneous injection. The copper compounds were given before the release of ram into the flock. Blood samples were taken at the start and 2.5 months after the start of the study; and, during lambing time. Blood copper and ceruloplasmin content were measured. In all groups, at the start of experiment, the mean blood copper was near 3 ?mol/L. This measurement indicates functional copper deficiency or hypocuprosis and the mean blood ceruloplasmin was at the lowest level of the normal range. The blood copper and ceruloplasmin levels in the second and third sampling times in Groups 2 and 3 showed significant elevations (p<0.05). No significant differences were seen in the blood concentrations of copper and ceruloplasmin between the second and third sampling times for Groups 2 and 3. This study showed that a hypocuprosis presents among sheep raised in the area and there was a partial response to a single dose of copper compounds. Therefore, repeated doses of copper compounds are recommended if hypocuprosis is diagnosed in any flock of sheep in the Khuzestan Province
area

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ceruloplasmin
  • copper deficiency
  • copper preparation
  • sheep