مطالعه تاثیر روش دریافت واکسن زنده بیماری بورس عفونی بر برانگیختگی پاسخ پادتن ‌ درجوجه‌های گوشتی

نویسندگان

1 گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار

2 گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران

چکیده

بیماری بورس عفونی یکی از مهمترین بیماری‌های ویروسی ماکیان است .برای پیشگیری از دوشکل ابتلاء قبل و بعد از 3 هفتگی به این بیماری، به ترتیب به ایمنی مادری و ایمنی فعال حاصل از واکسیناسیون جوجه ها نیاز است. درگله‌های گوشتی، واکسیناسیون با واکسن‌های زنده انجام می‌شود. علاوه بر نوع واکسن، روش واکسیناسیون هم در برانگیختگی پاسخ پادتن موثراست. در این مطالعه یک واکسن با حدت متوسط بیماری بورس عفونی، به پنج روش تزریق عضلانی، تزریق زیرجلدی، آشامیدنی، قطره چشمی و اسپری، تنها یک نوبت و در21 روزگی مورد استفاده قرار گرفت. تاثیر روش واکسیناسیون در برانگیختگی پاسخ پادتن با آزمون الایزا با کیت تجاری شرکت IDEXX ارزیابی گردید. همه روش ها در برانگیختگی پاسخ پادتن موفق بودند. بالاترین متوسط عیار پادتن دردو نوبت آخر عیار سنجی به گروه دریافت کننده واکسن به روش زیرجلدی تعلق داشت. اما این تفاوت در آخرین نوبت عیارسنجی با دیگر گروههای واکسینه معنی دارنبود ‌)05/0(p>‌. این گروه همچنین به بالاترین بیشینه عیار پادتن، بالاترین نسبت وزن بورس فابرسیوس به وزن بدن و بالاترین میانگین وزن استحصالی دست یافت. گروه‌های دریافت کننده واکسن به روش تزریقی اعم از زیرجلدی یا عضلانی تنها گروه‌هایی بودند که توانستند در آخرین نوبت عیارسنجی به مقادیری از عیار پادتن دست یابند که دراصطلاح درمانگاهی، محافظت کننده خوانده می‌شود. از این مطالعه نتیجه گرفته‌شد که واکسیناسیون به روش تزریق زیرجلدی می‌تواند، در دستیابی به متوسط عیارپادتن، سلامت بورس فابریسیوس و عملکردجوجه ها متعاقب تنها یک نوبت دریافت واکسن با حدت متوسط، بیش از واکسیناسیون به روش اشامیدنی که متداول ترین روش واکسیناسیون علیه بیماری بورس عفونی است موفق باشد. ‌

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

THE IMPACT OF THE ROUTES OF LIVE VACCINE ADMINISTRATION AGAINST INFECTIOUS BURSAL DISEASE ON MOUNTING ANTIBODY RESPONSE IN BROILER CHICKENS

نویسندگان [English]

  • Avesta Sadrzadeh 1
  • Reza Ghafurzadeh 1
  • Seyed Mostafa Peighambari 2
  • Seyed Abbas Musavi 1
1
2
چکیده [English]

Infectious bursal disease (IBD) is one of the most important viral poultry diseases. To prevent
the disease it is required that there be maternal and active immunity prior to and after three weeks
of age. Live vaccines are usually used to immunize the broiler flocks. In addition to the type of
vaccine, the route of vaccination, also, has effects on mounting an immune response. In this study,
we administered a single dose vaccination of an intermediate IBD vaccine strain at 21 days of age
via five routes including subcutaneous (SC), intramuscular (IM), drinking water, eye drop, and
course spray. The impact of the vaccination route on mounting antibody response was evaluated
by a commercial ELISAkit (IDEXX). Antibody response was mounted by all routes. The highest
antibody titer in the last two sampling turns belonged to birds in the group vaccinated by the SC
route, but this difference was not statistically significant (p>0.05) when compared to those of other
vaccinated groups. In addition to the highest antibody titer, the highest bursal/body weight ratio
and body weight were observed in birds of the SC-vaccinated group. It was found that the groups
vaccinated by injection, SC or IM, were the only groups that achieved to a protective level of
antibody titer in the last turn of sampling. It was concluded that a single dose injection of an
intermediate IBD vaccine, via SC route, is able to induce higher antibody response, and improve
bursal health and performance of chickens as compared with those vaccinated via drinking water.

کلیدواژه‌ها [English]

  • broiler
  • Infectious bursal disease
  • subcutaneous injection
  • Vaccination