تأثیر دوره‌های گرسنگی کوتاه مدت بر روی فاکتورهای خونی فیل ماهیان (Huso huso) پرورشی‌

نویسندگان

1 گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی دریا دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

2 انستیتو تحقیقات بین المللی ماهیان خاویاری دکتر دادمان

3 گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده

تعداد زیادی از ماهیان می توانند دوره های بلند مدت گرسنگی را تحمل کنند و برای تعداد زیادی از گونه ها دوره های گرسنگی بخشی از چرخه زندگی طبیعی حیوان را تشکیل می‌دهد. همچنین ماهیان ممکن است در طول دوره های قبل از صید و دوره های حمل ونقل گرسنگی را تجربه کنند. اثرات زمان های مختلف گرسنگی بر روی فاکتورهای خونی شامل هموگلوبین)‌(Hb، هماتوکریت‌(Ht)، تعداد گلبول های قرمز‌(RBC)‌ و سفید‌(WBC)‌ و هم چنین شاخص های گلبولی‌ (MCV,MCH,MCHC)‌فیل ماهیان‌(Huso huso)‌ با میانگین وزنی(± انحراف استاندارد) 91/0± 45 گرم مورد بررسی قرار گرفت. ماهیان در ابتدا به مدت 10 روز دوران سازگاری با غذای کنستانتره را گذراندند و سپس در 4 تیمار شامل گروه شاهد که 4 مرحله در روز تغذیه شد و 3 تیمار به ترتیب 2 روز، 4 روز و 8 روز گرسنگی به صورت کاملاً تصادفی توزیع شدند. در پایان دوره های گرسنگی از هر یک از تیمارها خونگیری به عمل آمد و نمونه های خون بلافاصله برای انجام آنالیزهای خونی به آزمایشگاه منتقل شدند. نتایج به دست آمده نشان داد زمان های مختلف گرسنگی تاثیری بر روی تعداد گلبول های قرمز ندارد، اما میزان هماتوکریت در گروه شاهد با تیمار 8 روز گرسنگی اختلاف معنی دار (05/0(p<‌ نشان داد. شاخص MCHC در گروه شاهد به صورت معنی داری (05/0(p<‌ ‌ پاییین تر از تیمار 2 روز گرسنگی بود. هیچ تفاوت معنی داری(05/0(p>‌ ‌ بین هیچ گروه های گرسنه مانده با گروه شاهد از نظر میزان هموگلوبین و شاخص های MCV و MCH مشاهده نشد. مطالعه ی حاضر نشان می دهد که تعداد گلبول های سفید با طولانی تر شدن دوره های گرسنگی کاهش معنی داری (05/0(p<‌ ‌ داشتند. لذا می توان بیان کرد که دوره های کوتاه مدت گرسنگی باعث تضعیف سیستم ایمنی فیل ماهیان می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

EFFECTS OF SHORT-TERM STARVATION ON HEMATOLOGICAL PARAMETERS IN CULTURED JUVENILE BELUGA

نویسندگان [English]

 • Vahid Morshedi 1
 • Ghasem Ashouri 1
 • Parita Khochanian 1
 • Vahid Yavari 1
 • Mahmoud Bahmani 2
 • Mohammad Pourdehghani 2
 • Mohammad Ali Yazdani 2
 • Hamid Reza Porali Fashtami 2
 • Maryam Azodi 3
1
2
3
چکیده [English]

This study examined the effect of different starvation periods on hematological parameters
including hemoglobin(MCV), hematocrit (MCH), red and white blood cells count and corpuscle
indices (MCHC), of cultured juvenile Beluga (Huso huso), with an initial body weight of
45±0.91g. After adaptation to a dry diet for 10 days group s, with 15 fish in each group, were used
for this experiment. Each group was randomly distributed to twelve 500L fiberglass tanks. Each
tank had a flow-through system. The fish were exposed to 4 different feeding regimes; Control
Group (fed four times daily); Group 1 (given 2 days of starvation); Group 2 (given 4 days of
starvation); and , Group 3 (given 8 days of starvation). Analysis was done at the end of each
starvation period by collecting blood from the caudal vein and immediately transporting the
samples to the laboratory. The results of the analysis indicated that the different starvation periods
did not affect the red blood cell count. The hematocrit value in the Control Group was significantly
lower (p<0.05) than the fish group starved for 8 days. MCHC value in the control group was
significantly lower (p<0.05) than the fish group starved for 2 days. The hemoglobin
concentration, MCV and MCH, did not show any significant difference between the treated
groups and the Control Group. Those groups with longer starvation periods showed that the white
blood cell count decreased significantly (p<0.05). It could be concluded that short-term starvation
periods weaken the immunological system of cultured juvenile Beluga.

کلیدواژه‌ها [English]

 • hematological parameters
 • Huso huso
 • starvation