تأثیر اسیدهای آلی بر فلور میکروبی و مرفولوژی روده جوجه‌های گوشتی

نویسندگان

1 گروه پرورش و تولید طیور دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس

2 گروه میکروبیولوژی دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران

چکیده

تأثیر رژیم و سطح مصرف اسیدهای آلی بر فلور میکروبی و مرفولوژی روده» جوجه‌های گوشتی با استفاده از 300 قطعه جوجه گوشتی و با استفاده از طرح کاملاً تصادفی بررسی شد. مصرف سالکیل در خوراک تأثیری بر میزان کاهش بار میکروبی جیره نداشت. همچنین اثر ضد سالمونلایی سالکیل در جیره، نیز تأیید نشد. تکمیل جیره با سالکیل بر تعداد پرز در میدان دید و درصد پرزهای پیچیده اثر معنی‌داری نداشت. درصد انواع پرزهای زبانی، پل مانند (01/0‌p<‌) و برگی شکل (05/0‌p<‌) تحت تأثیر سالکیل قرار گرفت. استفاده از سالکیل بر ابعاد پرزها اثر معنی‌داری نداشت. جمعیت باکتری‌های اسیدلاکتیک و شمارش کل باکتری‌های هوازی ایلئوم (05/0‌p<‌)، سکوم و مدفوع (01/0‌p<‌) با مصرف سالکیل به نحو معنی‌داری تغییر پیدا کرد. مصرف سالکیل در سطوح مورد استفاده در این تحقیق هیچ گونه اثر سوئی بر عملکرد رشد و خصوصیات مرفولوژیک مخاط روده» کوچک جوجه‌های گوشتی نداشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

EFFECT OF ORGANIC ACIDS ON INTESTINAL MICROFLORA AND MORPHOLOGY OF BROILER CHICKENS

نویسندگان [English]

  • shaban rahimi 1
  • Shaban Rahimi 1
  • Mohammad Amir Karimi Torshizi 1
  • Taghi Zahraei Salehi 2
چکیده [English]

The effect of dose and regimen of organic acids on micro-flora and morphology of small intestine were studied in a total of 300 male day old broiler chicks using completely randomized design. Salkil had no significant effects on the number of villi per view field and percent of convoluted villi. Salkil had a significant effect on the number of tongue, ridge shaped (P<0.01) and leaf shaped (P<0.05) villi. Salkil had no significant effect on the villus dimensions. In conclusion consumption of Salkil had no effect on decreasing of microbial load of feeds. Also anti-Salmonella efficiency of Salkil in feed was not proved. In this research, consumption of Salkil in used levels has not adverse effects on performance and development of intestinal mucosal tissue until 49 days.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Broiler Chicken
  • intestine morphology
  • performance
  • Salkil
  • Salmonella