تداخل عمل بین انسولین و سیستم اپیوئیدی در آزمون فرمالین موشهای سوری

نویسندگان

1 گروه علوم پایه دانشکده دامپزشکی دانشگاه ارومیه

2 دانش آموخته دانشکده دامپزشکی دانشگاه ارومیه

3 کارشناس آزمایشگاه فیزیولوژی دانشکده دامپزشکی دانشگاه ارومیه

چکیده

اثرات انسولین (1 و 2 و 3 واحد به کیلوگرم وزن بدن، داخل صفاقی)، مرفین (5 میلی‌گرم به کیلوگرم وزن بدن، داخل صفاقی)، نالوکسان (5 میلی‌گرم به کیلوگرم وزن بدن، زیرجلدی) و انسولین قبل از مرفین و پس از نالوکسان در آزمون فرمالین موشهای سوری مطالعه شده است. آزمون فرمالین با تزریق کف‌پایی فرمالین (5 درصد، 20 میکرولیتر) ایجاد شد. مرفین به تنهایی و انسولین به همراه مرفین مرحله اول (دقایق 5-0) درد را کاهش دادند. نالوکسان محدوده بین دو مرحله (دقایق 20-6) درد را افزایش داد. انسولین و مرفین مرحله دوم (دقایق 40-21) را کاهش دادند. انسولین کاهش درد ناشی از مرفین را افزایش داد. نالوکسان اثر تضعیف کننده» انسولین را تخفیف داد. به نظر می‌رسد که در آزمون درد فرمالین، اثر کاهش دهنده درد توسط انسولین ممکن است وابسته به فعال شدن سیستم اپیوئیدی باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

INTERACTION BETWEEN INSULIN AND OPIOID SYSTEM IN THE FORMALIN TEST OF MICE

نویسندگان [English]

  • Esmaeel Tamaddonfard 1
  • Mojtaba Goli 2
  • Sona Seidnejhad 3
چکیده [English]

Effects of insulin (1, 2 and 3 IU/kg, i.p.), morphine (5mg/kg, i.p.), naloxone (5mg/kg, s.c.), insulin before morphine and after naloxone were studied in the formalin test of mice. Formalin test was induced by intraplantar injection of formalin (20m, 5%). Morphine alone and insulin with morphine decreased the first phase (0-5 min) of pain. Naloxone increased the interphase (6-20 min) of niciception. Insulin and morphine decreased the second phase (21-40 min) of pain. Insulin enhanced the morphine - induced antinociception. Naloxone attenuated the suppressive effect of insulin. It seems that the antinociceptive effect of insulin in the formalin test may be dependent on the activation of opioid system.

کلیدواژه‌ها [English]

  • formalin pain
  • insulin
  • mice
  • Morphine
  • Naloxone