بررسی تأثیر ملاتونین روی قطر بیضه و پارامترهای منی در فصل غیرجفت‌گیری در قوچ نژاد شال

نویسندگان

1 گروه علوم درمانگاهی آموزشکده دامپزشکی دانشگاه لرستان

2 گروه علوم درمانگاهی دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران

3 گروه بهداشت و کنترل مواد غذایی دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران

4 کارشناس مؤسسه تحقیقاتی دامپزشکی دانشگاه تهران

چکیده

این مطالعه برای ارزیابی اثرات ملاتونین روی قطر بیضه و شاخص‌های منی در بهار سال 1383 بر روی تعداد 8 راCس قوچ نژاد شال با سابقه تولید مثلی مطلوب و در دو گروه که به شکل کاملا تصادفی انتخاب شده بودند انجام شد. از اول فروردین ماه هر یک از گروه‌های تیمار (4راCس) سه عدد قرص کاشتنی ملاتونین (18 میلیگرمی، ملووین) پس از ضدعفونی قاعده گوش بصورت زیر جلدی دریافت داشتند و گروه کنترل(4راCس) هیچگونه درمانی دریافت نداشتند. در طول 14 هفته و بصورت هفتگی اندازه‌گیری محیط بیضه و ارزیابی منی صورت گرفت. میانگین قطر بیضه 83/0±58/32 و 21±89/32 سانتی‌متر، حجم منی 31/0±98/ و 12/0±9/0 میلی‌لیتر، حرکت تجمعی 46/0±64/3 و 31/0±1/3 و حرکت انفرادی 70 و 71 درصد، غلظت اسپرم 39/0±23/2 و 31/0±72/1 میلیارد درهر میلی‌لیتر و میانگین اسپرم‌های زنده 79 و4/82 درصد به ترتیب در گروه درمان و کنترل بدست آمد. نتایج نشان داد که بر اساس آزمون T اختلاف معنی‌داری بین دو گروه در کلیه موارد اندازه‌گیری شده وجود ندارد (05/0p>‌.) بنابر این چنین می‌توان اعلام نمود که استفاده از ملاتونین در فصل غیر جفت‌گیری اثر مثبتی بر روی پارامتر‌های تولید مثلی قوچ نژاد شال ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

INFLUENCE OF MELATONIN TREATMENT ON SCROTAL CIRCUMFERENCE AND SEMEN PARAMETERS IN SHALL RAMS ON OUT OF SEASON

نویسندگان [English]

  • mahdi vodjgani 1
  • Mahdi Vojgani 2
  • Amir Niassari Naslaji 2
  • Ali Reza Bahonar 3
  • Gholam Reza Gholami 4
چکیده [English]

An experiment was conducted to evaluate the impact of melatonin on scrotal circumference and semen parameters using 8 shall rams in April until June 2004 (out of season). In the April, the rams were randomly allocated in two groups. Four animal received 3 implants of melatonin tablets (totally 54 mg/ram) at the base of ear and the other 4 rams were considered as control group and kept at the identical circumstances. The scrotal circumference and semen parameters were weekly recorded over of a period of 14 weeks and the data on each variable were compared base on t-test. There was no significant differences between treatment and control group for scrotal circumference (32.8±.83 vs 32.89±0.21 cm), semen volume (0.98±0.31 vs 0.9±.12 ml/ejaculation), mass motility (3.64±0.46 vs 3.1±0.31), individual motility (70 vs 71percent), sperm concentration (2.23±0.39 vs 1.72±0.31 bilion/ml) and live sperm per cent (79 vs 82 percent ) (p>0.05). It was concluded that to use of melatonin would not improve the semen parameters in out of season reproduction assessment of shall rams.

کلیدواژه‌ها [English]

  • melatonin
  • out of season
  • scrotal circumference
  • semen evaluation
  • shall ram