ارزیابی وضعیت آلودگی پنیرهای سنتی به سروتیپ‌های اشریشیاکلی در استان چهار محال و بختیاری

نویسندگان

1 گروه بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهرکرد

2 گروه میکروب شناسی دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران

3 دانش‌آموخته دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهرکرد

چکیده

این مطالعه جهت ارزیابی پنیرهای سنتی تولید شده در استان چهار محال و بختیاری و آلودگی به سروتیپ E. coli 7:H157O که به عنوان یکی از مهمترین سروتیپ‌های بیماریزای انسان در سال‌های اخیر معرفی شده است طراحی و با اخذ نمونه‌های تصادفی از مکان‌های تولید و توزیع این فراورده به اجرا گذارده شد. ‌ابتدا نمونه‌های پنیر(200 نمونه) در محیط غنی کننده انتخابی آبگوشت اشریشیا حاوی آنتی بیوتیک نوبیوسین کشت داده شد و سپس روی محیط انتخابی سوربیتول مک کانکی منتقل گردید. پرگنه‌های رشد کرده بر روی این محیط خالص‌سازی شده و سپس توسط آزمون‌های بیوشیمیایی و سروژیک مورد ارزیابی قرار گرفتند و سروتیپ‌های مختلف جدا و تعیین هویت شدند. از نمونه‌های مورد بررسی در 4 مورد (2درصد) ‌سروتیپ ‌157O باکتری اشریشیاکلی‌ ‌جدا گردید. آلودگی پنیر‌های گاوی به این سویه 7/1 درصد و پنیرهای گوسفندی 84/3 درصد بود. از پنیرهای تولید شده از شیر بز سروتیپ فوق جدا نگردید. هیچکدام از سروتیپ‌های جدا شده در این مطالعه دارای پادگن ‌7H نبودند. از نمونه‌های پنیر سایر سروتیپ‌های باکتری ‌ E. coli نیز جدا شدند، به طوری که 17 درصد پنیرها به سایر سروتیپ‌های این باکتری آلوده بودند. در بین این سروتیپ‌ها، سویه‌های آنتروپاتوژن( ‌86, O127O 126, O125, O114, O55, O44O)، ‌(انتروتوکسیژن ‌20O و ‌ 128O ) و وروتوکسیژن ( ‌‚26O و ‌111O )وجود داشتند. از این رو‌ ‌پنیرهای سنتی تولید شده می‌توانند به عنوان حامل بالقوه برای سروتیپ‌های مختلف باکتری اشریشیاکلی‌ ‌عمل نموده و این سروتیپ‌ها را به انسان منتقل نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

STUDY OF THE CONTAMINATION OF TRADITIONAL CHEESES TO E. COLI SEROTYPES IN CHAHARMAHAL AND BAKHTIARI PROVINCE

نویسندگان [English]

  • Taghi Zahraei Salehi 1
  • Taghi Zahraei Salehi 2
  • Hamd Allah Moshtaghi 1
  • Ehsan Zaerzadeh 3
1
2
3
چکیده [English]

To determine the contamination of traditional cheeses to E. coli O157:H7 this study was conducted in Chaharmahal and Bakhtiari province. Two hundred cheeses samples were obtained randomly and bacteriological examinations were done on all isolates, by culture in selective enrichment media and after that, selective plating. Suspected colonies were examined with O and H antisera for identification of serotypes of E. coli, by direct agglutination method. Two percent of unpasturized cheeses were contaminated to E. coli O157 but non of them were O157:H7. The contamination of sheep, cow and goat cheeses were 3.84%, 1.7% and 0, respectively. Seventeen percent of E. coli isolated from samples were as serotypes including, Enteropathogenic (O44, O55, O114, O125, O126, O127, O86), Enterotoxigenic (O20, O128) and Verotoxigenic (O26, O111). From the results of this study it seems that traditional cheeses could be a potent vehicle to transmit the various serotype of E. coli to human.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cow
  • E. coli O157:H7
  • Goat
  • sheep
  • traditional cheese