تاثیر سطوح مختلف کنجاله کانولا بر ریخت‌شناسی غده تیروئید جوجه‌های گوشتی

نویسنده

گروه علوم پایه دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران

چکیده

به منظور بررسی سطوح مختلف کنجاله کانولا بر ریخت شناسی غده غده تیروئید جوجه‌های گوشتی300 قطعه جوجه گوشتی نر ‌ سویه راس (‌)Ross در پنج تیمار( هر تیمار شامل چهار تکرار و در هر تکرار 15 قطعه) مورد بررسی قرار گرفته است. ‌ کنجاله کانولا در پنج سطح (0، 5، 10، 15 و 20درصد) از یک‌ ‌روزگی تا پایان دوره که 42 روزگی بود در اختیار جوجه‌ها قرار گرفت. در پایان دوره از هر تکرار 4 قطعه جوجه با وزنی نزدیک به میانگین هر تکرار جدا شده، پس از ذبح و خارج کردن تیروئید نمونه‌ها بلافاصله در محلول بوئن قرار گرفته و به آزمایشگاه منتقل گردیدند. سپس مراحل معمول بافت شناسی در دستگاه پاساژ بافت انجام و از نمونه‌ها برش‌هایی به ضخامت 6 میکرون توسط میکروتوم تهیه گردید. برش‌های مزبور به روش هماتوکسیلین و ائوزین رنگ امیزی و مورد مطالعه هیستومورفولوژیک (تعداد سلول‌های اپیتلیال، ارتفاع اپیتلیوم فولیکول‌ها و قطر آنها) قرار داده شدند. پس از اتمام مراحل آزمایش، داده‌های گردآوری شده با استفاده از بسته نرم‌افزاری SAS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و جهت مقایسه میانگین‌های به دست آمده از آزمون مقایسه میانگین چند دامنه‌ای دانکن در سطح احتمال 01/0 استفاده شد. نتایج به دست آمده نشان افزایش ارتفاع اپیتلیوم، قطر و تعداد فولیکول‌های غده تیروئید با افزایش سطح استفاده از کنجاله کانولا در جیره داشت ‌(‌01/0p<‌) بنظر می‌رسد که علیرغم اصلاح ژنتیکی کانولا و کمینه کردن گلیکوزینولات‌ها این ماده خوراکی، باز هم استفاده از کنجاله کانولا در جیره طیور گوشتی سبب تغییرات بافتی زیادی در غده تیروئید می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

EFFECT OF VARIOUS LEVELS OF CANOLA MEAL ON MORPHOLOGY OF THYROID GLAND IN BROILER CHICKS

نویسنده [English]

  • Masoud Adibmoradi
چکیده [English]

The present study performed to examine canola meal on morphology of thyroid gland in broiler chicks. In this experiment 300 l-day-old unsexed Ross broiler chicks assigned into 5 groups. The chicks were fed by five level of canola meal (0, 5, 10, 15 and 20%). After 42 days feeding four chicks from each pen killed and their thyroid glands removed and immediately were immersed in formaldehyde, before fixation in Bouin's solution and paraffin embedding. Each sample was then sectioned at a thickness of 7 mm, stained with haemetoxylin and eosin, and examined by light microscopy. Measuremcnts of diameter of follicles, epithelial cell number and epithelial cell height in all groups were made at 100 to 400x magnificatin. Diameter of follicles, epilhelial cell number and epithelial cell height in treatment groups (treat,ents 3,4,5) were significantly increased as compared with control group (treatment 1) (p<0.01). These results showed that although glucosinolates in canola or double-zero rapeseed is very low, but canola meal can be affected on morphology of thyroid gland in broiler

کلیدواژه‌ها [English]

  • broiler
  • Canola
  • Morphology
  • Thyroid