بررسی حضور آنتی بادی اختصاصی ‌(IgG)‌ علیه ویروس بیماری تب خونریزی دهنده کریمه– گنگو ‌(CCHF)‌ در سرم خون گاوهای شیری خراسان

نویسندگان

1 گروه علوم درمانگاهی دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران

2 گروه میکروبیولوژی و ایمونولوژی دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران

3 دانش آموخته دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی گرمسار

4 بخش اپیدمیولوژی، گروه بهداشت مواد غذایی دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران

چکیده

بیماری تب هموراژیک کریمه– کنگو ‌(CCHF)‌ یک بیماری آربوویروس مشترک بین انسان و دام است و عامل آن ویروسی از جنس نایروویروس و ازخانواده بونیاویریده می‌باشد. تحقیق حاضر در بهار و تابستان سال 1384 و بر روی نمونه‌های خون جمع آوری شده از جمعیت گاوهای شیری استان‌های خراسان رضوی و جنوبی به انجام رسید. در مجموع 248 نمونه خون از گاوهای شیری 4 شهرستان استانهای یاد شده شامل مشهد، تربت حیدریه، سرخس و بیرجند جهت بررسی سرولوژی اخذ گردید. تعیین آنتی‌بادی اختصاصی ‌(IgG)‌ علیه بیماری CCHF در این مطالعه به روش الیزا و با استفاده از کیت الیزای مخصوص CCHF به انجام رسید. بررسی سرولوژی نمونه‌های اخذ شده در این تحقیق نشان داد که آنتی‌بادی اختصاصی علیه بیماری تب خونریزی دهنده کریمه– کنگو در سرم خون 67/9درصد ازگاوهای شیری نمونه برداری شده وجود دارد و در بین شهرهای مورد نمونه برداری شهرستان سرخس با 7/20درصد بیشترین میزان حضور آنتی‌بادی و شهرستان بیرجند با میزان 3/3درصد کمترین حضور آنتی‌بادی اختصاصی علیه بیماری CCHF در سرم خون گاوهای شیری را نشان می‌دادند. بیشترین فراوانی نسبی حضور آنتی بادی در گاوهای بیش از 5 سال سن (42/21درصد) ‌یافت شد. کمترین میزان حضور آنتی‌بادی اختصاصی در گاوهای 3 -2 ساله که هیچگونه عیار آنتی‌بادی در آنها ردیابی نگردید مشخص شد. نتایج سرمی مثبت نشان‌دهنده آلودگی قابل توجه گاوها به ویروس ‌ CCHFدر استان خراسان بوده که باید در برنامه‌های کنترل و پیشگیری بیماری مد نظر قرار گیرد. ‌

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

STUDY ON THE DETECTION OF SPECIFIC ANTIBODY (IGG) TO CRIMEAN- CONGO HEMORRHAGIC FEVER (CCHF) VIRUS IN BLOOD SERUM OF DAIRY COWS IN KHORASAN

نویسندگان [English]

 • gholamraza nikbakhat 1
 • Gholam Reza Nikbakht Brojeni 2
 • Mohammad Reza Mokhber Dezfouli 1
 • Saeed Mahdavi Pak 3
 • Afshin Raoofi 1
 • Parviz Tajik 1
 • Ehsan Mostafavi 4
1
2
3
4
چکیده [English]

Crimean- Congo hemorrhagic fever (CCHF) is a zoonotic arbovirus disease, which is caused by a virus of Nairovius genus and Bunyaviridae family. The present study was conducted during spring and summer 1384, and blood samples in this study were taken from dairy cow population of Khorasan provinces, including Razavi and Southern Khorasan. All together 248 blood samples belong to four cities of mentioned provinces (Mashad, Torbate heydariyeh, Sarakhs and Birjand) were studied. Prevalence of CCHF virus infection was assessed by enzyme- linked immunosorbent assay (ELISA) for immunoglobulin G (IgG) antibodies to virus. Serologic analysis of serum samples in this study showed that specific IgG against CCHF virus is present in serum samples of 9.6% of all examined samples. Among four sampled cities, anti viral IgG prevalence was highest in Sarakhs (20.7%) and Birjand had the lowest prevalence (3.3%). According to different age groups high prevalence was observed in cows over 5 years old (21.4%) and no specific antibodies found within 2- 3 years old. The presence of serological results for CCHF in dairy cattle from Khorasan province is significant and should be considered in controlling and preventive programs.

کلیدواژه‌ها [English]

 • CCHF
 • Dairy cow
 • ELISA
 • Khorasan