بررسی سرواپیدمیولوژی بیماری لوسمی ویروسی در گربه‌های ولگرد و خانگی تهران با استفاده از روش الایزا

نویسندگان

1 بخش بیماری‌های دام‌های کوچک گروه علوم درمانگاهی دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران

2 دانش آموخته دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران

3 گروه بهداشت مواد غذایی دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران

چکیده

ویروس لوسمی گربه‌ها، رتروویروسی است با انتشار جهانی که در صورت ایجاد عفونت مقاوم، حیوان در معرض بیماری‌های کشنده از قبیل لنفوم، لوسمی، اختلالات سیستم خون ساز و کم خونی قرار خواهد گرفت. در این بررسی برای اولین بار در ایران میزان شیوع سرولوژیک ویروس لوسمی گربه‌ها با استفاده از کیت تجاری الیزا ( تولید شرکت سنبیوتیک، آمریکا) مورد ارزیابی قرار گرفت. نمونه برداری به شکل تصادفی از 103 ‌گربه خانگی و ولگرد به عمل آمد. در پنج مورد (8/4 درصد) پاسخ سرولوژیک مثبت وجود داشت. تمام گربه‌هایی که واکنش سرمی مثبت داشتند در گروه گربه‌های خانگی قرار داشتند. اختلاف معنی‌داری در گربه‌های دارای واکنش سرمی از نظر سن و جنس وجود نداشت، با این حال اکثر گربه‌های آلوده سن کمتر از 3 سال داشتند. با توجه به برخی مشکلات موجود در برنامههای واکسیناسیون علیه ویروس لوسمی گربهها، تشخیص حیوانات آلوده و جلوگیری از تماس آنها با حیوانات سالم، به عنوان بهترین روش پیشگیری این بیماری بشمار می‌رود. ‌ ‌

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

SEROEPIDEMIOLOGIC STUDY OF FELINE LEUKEMIA VIRUS IN STRAY AND DOMESTIC CATS OF TEHRAN

نویسندگان [English]

  • Shahram Jamshidi 1
  • Aydin Saedi 2
  • Saeed Bokaie 3
چکیده [English]

Feline leukemia virus is a retrovirus of domestic cats that occurs throughout the world. Persistent infection in the animals and persistently infected cats are at risk for developing of fatal diseases such as: lymphoma, leukemia, haematopoietic malignancies and anemia. In this study as the first time in Iran the serologic prevalence of feline leukemia virus was determined with commercial ELISA method. Sampling was performed randomly from 103 domestic and stray cats. Positive serologic result was diagnosed in five cases (4.8%). All the positive cats belonged to domestic group. There wasn't any significant differences depend on sex or age, but most Positive cases were less than 3 years old. With respect to some difficulties in vaccination protocols against feline leukemia virus, detection of the infected animals and prevention of their contact with healthy cats is considered as best method in prevention of the disease.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cat
  • Leukemia virus
  • serology