تشخیص و آنتی بیوگرام استافیلوکوکوس ارئوس در نمونه‌های شیر غیر پاستوریزه استان تهران به روش‌ Multiplex PCR ‌ و مقایسه با کشت میکروبی

نویسندگان

1 گروه تحقیقات و توسعه مشترک نانونصب پارس، عضو دفتر علم و فناوری دانشگاه تهران

2 انستیتو پاستور ایران، بخش بیوتکنولوژی

3 گروه بهداشت مواد غذایی دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران

4 بخش میکروب شناسی انستیتو پاستور ایران

چکیده

باکتری استافیلوکوکوس ارئوس از شایع‌ترین باکتری‌های عامل ورم پستان می‌باشد که جهت تشخیص تعداد کم آن در شیر نیاز به روش‌های حساس می‌باشد. در این مطالعه روش از واکنش زنجیره‌ای پلی مراز برای تشخیص ژن‌های تولید کننده توکسین‌های SEA، SEB، SEC که مختص گونه ارئوس بوده و همچنین ژن حراست شده S rRNA23 که در تمام استافیلوکوک‌ها مشترک می‌باشد، استفاده شده است. در نهایت نتایج حاصل از تشخیص ملکولی با روش مرسوم کشت مورد مقایسه قرار گرفته است. ‌ به دلیل سختی دیواره باکتری استافیلوکوکوس و عدم تأثیر آنزیم‌های لایزوزیم، پروتئناز K و موتیلایزین، از روش ازت مایع جهت تجزیه دیواره باکتری استفاده گردید. تعداد 48 نمونه شیرغیر پاستوریزه از دامداری‌های حومه استان تهران تهیه و بعد از انجام PCR و کشت بر روی محیط آگار خون دار تعداد 4 نمونه مثبت تشخیص داده شد. نتایج حاصل از آنتی بیوگرام نشان داد که سیپروفلوکساسین، ریفامپین و جنتامایسن بهترین آنتی بیوتیک‌های انتخابی در درمان اورام پستانی ناشی از استافیلوکوکوس طلائی می‌باشد. حساسیت روش ملکولی با تعداد 10 باکتری در هر میلی لیتر از محیط کشت در مدت زمان کوتاهی بدست آمد در حالیکه در روش کشت، تعداد 100 باکتری بعد از مدت 48 ساعت قابل تشخیص بود. بیان کننده آن است که روش ملکولی در مقایسه با روش‌های مرسوم حساس و بسیار سریع می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

DETECTION AND ANTIBIOGRAM OF STAPHYLOCOCCUS AUREUS IN NON PASTEURIZED MILK SAMPLES FROM TEHRAN PROVINCE RESTRICTS AND COMPARE TO BACTERIAL CULTURE

نویسندگان [English]

  • delavar shahbazzadeh 1
  • Delavar Shahbazzadeh 2
  • Ali Misaghi 3
  • Mohammad Reza Pourshafie 4
چکیده [English]

Staphylococcus spp., is a common bacteria in cattle mastitis. Detection of the low number of bacteria requires a sensitive method. We used multiplex polymerase chain reaction (m-PCR) assay to detect the genes encoding SEA, SEB, SEC toxins, that are specific in S. aureus bacteria. The gene of 23S rRNA that is conserved in all Staphylococcus spp., also was used. Due to the stiffness and low effective enzyme activity such as lyzozyme, proteinase k, and mutilysine on bacterial cell wall, it was lysed with liquid nitrogen, and multiplex PCR was performed after DNA extraction. The obtained results in molecular method were compared with traditional cell culture. The total number of 48 samples of non pasteurized milk was collected in Tehran province restricts from dairy cattle housing, and 4 positive samples were detected by PCR and microbial cell culture methods. The result of antibiogram showed that Ciprofloxacin, Gentamycin and Rephampine are the best choice of antibiotic for treatment of Staphylococcus spp., mastitis infectious. The accuracy of the test was monitored by using O/N cell culture serial dilution (1 to l06) of Staphylococcus spp., bacteria (OD600=0.02:107 cell). It showed that the sensitivity of PCR is 10 bacteria per ml of cells within few hours, meanwhile in bacterial blood agar cell culture; the number of 100 cells was detected after 48 hours. The result indicates that a molecular technique is more sensitive and rapid compared to traditional bacterial culture method.

کلیدواژه‌ها [English]

  • 23S rRNA
  • PCR
  • Sea
  • SEB
  • Staphylococcus aureus