اثر تزریق داخل بطن مغزی مهار کننده برداشت وزیکولی گلوتامات بر مصرف دان و آب در جوجه گوشتی

نویسندگان

گروه فیزیولوژی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران

چکیده

گلوتامات به عنوان یکی از مهمترین میانجی‌های عصبی مغز نقش مهمی در کنترل مصرف دان دارد. در مطالعه حاضر اثر تزریق داخل بطن مغزی مهار کننده برداشت وزیکولی گلوتامات بر مصرف دان و آب در جوجه گوشتی بررسی شده است.داروی مورد استفاده آسمان آبی شیکاگو6)B6(CSBبود. پس از تزریق داخل بطن مغزی 6CSB میزان مصرف دان و آب به صورت تجمعی در دقایق 15،30،60،120،180 اندازه‌گیری شد. نتایج حاصل از این بررسی نشان می‌د‌‌هد که با تزریق 6CSB میزان مصرف دان به طورمعنی‌داری ( 05/0 )p < ‌ افزایش یافته است و این افزایش وابسته به مقدار بوده که موثرترین مقدار 50 نانومول بوده است. همچنین میزان مصرف آب نیز پس از تزریق 6CSB به طور معنی داری ( 05/0 )p <‌ افزایش پیدا کرده است و این افزایش نیز وابسته به مقدار بوده که موثرترین مقادیر 50و 100 نانومول بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

EFFECT OF INTRACEREBROVENTRICULAR INJECTION OF GLUTAMATE VESICULAR UPTAKE INHIBITOR ON FOOD AND WATER INTAKE IN BROILERS

نویسندگان [English]

  • Ali Baghbanzadeh
  • Vahid Naseh
چکیده [English]

Glutamate as one of the most important neurotransmitter in the brain has a significant role in control of foodintake. This study examined the central effect of Chicago sky blue 6B (CSB6 ) as glutamate vesicular uptake inhibitor, on food and water intake in broilers. After ICV injection of CSB6 cumulative food and water intake were measured in 15,30,60,120 and 180 minutes. CSB6 increased food intake ( p<0.05) dose dependently and the most effective dose was 50 nmol.CSB6 increased water intake ( p<0.05) dose dependenty too, and the most effective doses were 250 and 100 nmol.These findings suggest the involvement of glutamatergic circuits in food and water intake control mechanisms in broilers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Broilers
  • CSB6
  • food intake
  • intracerebro ventricular
  • Water intake