تعیین میزان جیوه تام و تاثیرعامل احیا کننده و وزن نمونه بر آن در کنسروهای ماهی تن به روش هیدرید ژنراتور – اتمیک ابزربشن (HG-AAS)

نویسندگان

‌بخش سم‌شناسی گروه علوم پایه دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران

چکیده

بنا به مطالعاتی که اخیرا در خصوص غلظت مقادیر بالقوه خطرناک جیوه، آلاینده ای با وقوع جهانی و شدیداً سمی، در ماهیان دریایی و بخصوص ماهی تن انجام شده است، این تحقیق به منظور اندازه‌گیری مقدار جیوه تام در کنسروهای ماهی تن که پر مصرف‌ترین فرآورده دریایی مورد مصرف مردم می‌باشد، انجام شده است. به این منظور تعداد 30 کنسرو ماهی تن مربوط به کارخانجات مختلف به طور تصادفی از فروشگاه‌های سطح شهر جمع آوری شد. مقادیر جیوه تام همه نمونه‌ها با دستگاه هیدریدژنریشن جذب اتمی اندازه‌گیری شد. همچنین جهت بهینه سازی استخراج و اندازه‌گیری جیوه در نمونه‌های بیولوژیک، اثرات میزان ‌2SnCl و وزن نمونه بر میزان جذب جیوه نیز بررسی شد. تجزیه و تحلیل آماری با آزمون t با استفاده از نرم افزار ‌10Spss انجام گرفت. بر اساس نتایج حاصله، نمونه‌های کارخانجات مختلف دارای غلظت‌های متفاوت جیوه بود که مقدار میانگین آنها برابر ‌ ppb35/63 ± 65/146 بدست آمد. همچنین بررسی اثر غلظت ‌2SnCl و وزن نمونه بر میزان جذب جیوه نشان داد که غلظت‌های مختلف ‌2SnCl مورد استفاده، تاثیری بر میزان جذب نداشته ولی وزن نمونه بر میزان جذب و غلظت بدست آمده موثر می‌باشد. در مجموع می‌توان نتیجه گرفت که میزان غلظت جیوه در کنسروهای ماهی تن مورد آزمایش کمتر از حداکثر میزان باقیمانده مجاز ‌(MRL)‌ است به دلیل اثرات تراتوژینسیته جیوه، قویاً توصیه می‌شود که یک تست غربالگری در محصولات تن ماهی داخلی یا محصولاتی که صادر می‌شود، انجام شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

DETERMINATION OF TOTAL MERCURY AND THE EFFECTS OF REDUCING AGENT AND SAMPLE WEIGHT ON IT IN CANNED TUNA FISH BY ATOMIC ABSORPTION HYDRIDE GENERATION(HG-AAS)

نویسندگان [English]

  • Jamileh Salar Amoli
  • Tahereh Ali Esfahani
چکیده [English]

On the basis of the some studies recently published on the concentration of potentially dangerous levels of mercury, a global pollutant and highly toxic element in sea fish and specially tuna fish, this work has been carried out to determine the concentration of mercury in canned tuna fish, that compose a large majority of the fish most people eat. For this reason, 30 cans, produced by different factories were randomly collected through the Tehran vicinity and the total mercury contents of all samples was measured with GBC hydride generation atomic absorption spectrometry. To better extraction of total mercury in the biologic samples, the effects of SnCl2 (reducing agant) and sample weight on the rate of mercury absorption was examined either. Statistical analysis was done applying T-test and SPSS (v.10). Based on the results, the tuna fish from different factories contained different concentrations of mercury the average of which was 146.65±63.35 ppb. Also, it was found that sample weight, and not different concentrations of SnCl2 affect absorption. Although the mercury concentrations of the samples tested was below standard or maximum residual level (MRL), due to teratogenic effects of mercury, it is strongly recommended to do screening tests on tuna fish products for domestic consumption or for export purposes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Atomic absorption hydride generation
  • Canned tuna fish
  • Mercury