تاثیر سطوح مختلف اسید اسکوربیک بر برخی از شاخص‌های ایمنی فیل ماهیان جوان

نویسندگان

1 گروه شیلات دانشکده منابع طبیعی دانشگاه گیلان

2 گروه بهداشت و بیماری‌های آبزیان دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران

3 بخش بیماری‌های دانشکده دامپزشکی دانشگاه چمران

4 دانش آموخته دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران

چکیده

تاثیر سطوح مختلف اسید اسکوربیک شامل مقادیر صفر،100،200، 400،800 و 1600 میلی‌گرم به ازاء هر کیلوگرم غذا بر میزان فعالیت لایزوزیم خون، میزان آنتی بادی، جمعیت لکوسیتی و بقا فیل ماهیان جوان 38‌ گرمی در دمای 20‌درجه سانتیگراد به مدت 16‌ هفته مورد مطالعه قرار گرفت. هشت هفته پس از اضافه کردن ویتامینC به جیره ماهیان، اختلاف معنی داری در میزان لایزوزیم در تیمارهای 400‌ و 1600‌ میلی گرم در کیلو غذا با گروه کنترل (شاهد) مشاهده شد (50/0p<‌.) در هفته شانزدهم پس از شروع آزمایش، میزان لایزوزیم در گروه‌های مختلف نیز بالاتر از گروه کنترل بود اما نسبت به همدیگر فاقد اختلاف معنی‌داری بود (50/0p>‌.) بیشترین جمعیت لکوسیتی درتیمارهای 100 و200 ‌میلی‌گرم ویتامین C در کیلو غذا مشاهده شد. حداکثر میزان عیار آنتی بادی در تیمار 200 میلی‌گرم ویتامینC مشاهده ولی فاقد اختلاف معنی‌دار با سایر تیمارها بود (05/0.)p> هیچ‌گونه تلفاتی در تیمارهای در معرض قرار داده شده با سویه حاد آئروموناس‌هایروفیلا مشاهده نشد در حالی‌که در گروه کنترل 9/29 درصد تلفات اتفاق افتاد. این مطالعه نشان می‌دهد که علی‌رغم توانایی این ماهی به سنتز این ویتامین، افزودن آن به غذا در مراحل بچه ماهی موجب ارتقای برخی از واکنش‌های ایمنی غیر اختصاصی (لایزوزیم، جمعیت لکوسیتی) و اختصاص (تولید آنتی‌بادی) و نیز درصد بقای آن در مواجهه با سپتی سمی آئروموناس می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

EFFECTS OF DIFFERENT LEVELS OF ASCORBIC ACID ON SOME VARIABLES OF JUVENILE GREAT STURGEON (HUSO HUSO) IMMUNITY INDICES

نویسندگان [English]

  • Mahdi Soltani 1
  • Mahdi Soltani 2
  • Mojtaba Alishahi 3
  • Ashkan Zargar 4
چکیده [English]

Effects of different levels of ascorbic acid consisting of 0, 100, 200, 400, 800 and 1600 mg/kg feed were examined on some immune variables of juvenile great sturgeon (Huso huso) weighing 38 g at water temperature 20°C for 16 weeks. Significant difference were observed in level of lysozyme in fish treated 400 and 1600 mg compared with control group 8 week post-treatment (p<0.05). Also levels of lysozyme in fish treated ascorbic acid were insignificantly higher than control group (p>0.05) 16 weeks post-treatment. Maximum level of leucocytes population was seen in fish treated 100 and 200 mg ascorbic acid 8 and 16 weeks post-treatment, respectively. Maximum antibody titer was observed in fish fed diet 200mg ascorbic acid (p>0.05). It was no found any mortality in treatment groups after challenge with Aeromonas hydrophola compared with 29.9% mortality in control group (p<0.05). The obtained results showed that vitamin C has beneficial effects on some immunological variables of juvenile great sturgeon making fish become more resistance to infectious diseases, especially during early life stage at which fish are more sensitive to the pathogenic microorganisms and unfavorable environmental conditions. Therefore, using vitamin C in early life stage of great sturgeon can cause an enhancing in immune responses of fish resulting in resistance to infectious and uninfectious diseases.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Aeromonas hydrophila
  • Antibody titer
  • Ascorbic acid
  • great sturgeon (Huso huso)
  • Lysozyme