بررسی اثر متقابل سن مولدین نر و محلول‌های فعال کننده اسپرم بر میزان چشم زدگی تخم قزل‌آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)

نویسندگان

1 فارغ التحصیل کارشناسی ارشد شیلات دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تربیت مدرس

2 گروه بهداشت و بیماری‌های آبزیان دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران

3 گروه شیلات دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

اثرات متقابل سه کلاسه سنی مولدین نر و دو محلول فعال کننده اسپرم و آب مقطر بر مدت زمان تحرک اسپرم و میزان چشم زدگی تخم ماهی قزل‌آلای رنگین کمان (‌Oncorhynchus mykiss) مورد بررسی قرار گرفت. در آب مقطر تفاوتی از نظر فعال نمودن اسپرم در گروه‌های سنی مختلف مشاهده نشد. در فعال کننده1، بیشترین مدت زمان تحرک اسپرم، در سن +3 سالگی (4/98 ثانیه ) بود که با دو سن دیگر اختلاف معنی‌داری داشت. در فعال کننده 2، سن +3 ساله بالاترین مدت زمان تحرک را نشان داد(2/ 96ثانیه) که با سن +2 و +4 سالگی اختلاف معنی‌داری داشته و مولدین+2 ساله کمترین مدت زمان تحرک را در این فعال کننده نشان دادند. مولدین دو ساله بیشترین میزان چشم زدگی را در مقایسه با سایرین نشان دادند (8/86درصد) که با گروه‌های دیگر اختلاف معنی‌داری داشت. رقیق سازی اسپرم مولدین در سن +2 سالگی توسط فعال کننده 1 موجب بالاترین میزان چشم زدگی گردید که اختلاف معنی داری نسبت به دو گروه سنی دیگر داشت. رقیق سازی اسپرم توسط فعال کننده 2 بالاترین میزان چشم زدگی تخم‌ها را در سن‌های +2 و +3 سالگی نشان داد. ‌ ‌

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

INTERACTION OF MALE BROODSTOCK AGE AND DIFFERENT DILUTION ON EYED EGGS RATE IN RAINBOW TROUT (ONCORHYNCHUS MYKISS)

نویسندگان [English]

  • lohamadreza ahmadi 1
  • Mohammad Reza Ahmadi 2
  • Mohammad Reza Kalbasi 3
چکیده [English]

Interaction effect of three level of male age broodstock and three type of diluents (distilled water and diluents 1 and 2) for duration of motility and eyed egg rate in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) have been studied. There was no significant difference in activation of sperm by control group (distilled water) in different male ages (p?0.05). Diluents 1, in 3+ year male broodstock has shown, the highest motility (98/4 s) which was significant, comparison to the other male ages. In diluents 2, 3+ year male show highest duration of motility (96/2 sec) in comparison of 2+ and +4 year male broodstock also have showed the highest motility, in comparison to 2+ and 4+ year male whereas, the 2+ year male has the lowest sperm motility. By control group, 2+ year male have shown the highest eyed egg rate (86/8 %) if compared to other male ages. Diluents 1, with 2+ year male age, showed the highest eyed egg rate which was significant, compare to other age groups. Activation of sperm by diluents 2, showed the highest eyed egg rate in 2+ and 3+ year male age broodstock.

کلیدواژه‌ها [English]

  • age
  • Diluents
  • Eyed egg
  • Oncorhynchus mykiss