مطالعه وجود شن مغزی در اپی فیز گوسفند

نویسندگان

گروه علوم پایه، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تهران

چکیده

جسم پینئال اغلب حاوی کنکرسیون‌های ‌ ماسه مغزی ‌(brain sand) ‌است. کنکرسیون‌ها عمدتاً از فسفات‌ها و کربنات کلسیم تشکیل می‌گردند و تعداد آنها با افزایش سن زیاد می‌شود. منشاء و مکانیسم تشکیل آن به‌طور دقیق شناخته نشده است. اجسام کلسیفیه به عنوان نقطه مرجعی در رادیوگرافی جمجمه مورد استفاده قرار می‌گیرند. نظر به اهمیت ماسه مغزی مطالعه حاضر به تحقیق در ارتباط با وجود ماسه مغزی در گوسفند می‌پردازد. برای این منظور تعداد 24 نمونه اپی فیز گوسفندان7،6،4،3 ساله داخل محلول بوئن (Boins fluid) ‌ قرار گرفت. پس از 8 ساعت نمونه‌ها ازمحلول بوئن به الکل 70 درصد انتقال داده شدند. بعد از 72 ساعت نمونه‌ها پاساژ و پس از آمادش بافتی به روش ون کوسا (von kossa) ‌رنگ آمیزی گردیدند و با میکروسکوپ نوری مورد مطالعه قرار گرفتند. همچنین در این مطالعه تعداد 6 نمونه مغز کامل پس از قرار گرفتن در محلول 10درصد فرمالین به مدت دوماه، در ارتباط با اپی فیز مورد مطالعه قرارگرفت. نتایج بدست آمده نشان داد که فقط در نمونه مغز گوسفند7 ساله ماسه مغزی سیاه رنگ در مرکز پارانشیم غده وجود دارد.‌ ‌ ‌ ‌

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

STUDY OF BRAIN SAND IN SHEEP EPIPHYSIS

نویسندگان [English]

  • Mohammad Hossein Tohidipour
  • Zahra Tootian
چکیده [English]

Pineal bodies usually contain a concretion called brain sand. Concretion is mostly composed of phosphate and calcium carbonate. The concretion increases with age, however the origin and mechanism of formation of these materials are not clearly understood. Calcified bodies are usually used as a guide in radiographic studies. Due to the importance of these materials, this research was done on brain sands in sheep brains. In this research, 24 specimens of pineal glands were collected from sheep at the ages of 3, 4, 6 and 7 years. They were then fixed in boin's Fluid for 8 hours and then put in 70% ethanol. After 72 hours, the specimens were stained by Von Kossa and studied with light microscope. For studying pineal body, 6 whole brains were put in10% formaldehyde for 2 months. Results showed that brain sands were only seen in 7 years old sheep in the central part of pineal glands.

کلیدواژه‌ها [English]

  • brain sand
  • epiphysis
  • sheep