گزارش یک مورد عجیب‌الخلقه بی‌قلب بدون سر(هولوآکاردیوس آسفالوس) در گوسفند

نویسندگان

1 گروه‌ ‌علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران

2 دپارتمان طب و اپیدمیولوی، مدرسه‌ ‌دامپزشکی، دانشگاه کالیفرنیا، دیویس، ایالات متحده امریکا

چکیده

گزارش‌ ‌یک مورد عجیب الخلقه بی قلب بدون سر(هولوآکاردیوس آسفالوس) در گوسفند. ‌متعاقب عمل سزارین در میشی سخت‌زا، یک بره نر زنده و طبیعی و یک عجیب الخلقه که از نظر فنوتیپی نر بود، خارج گردید. براساس بررسی‌های ریخت شناسی و کالبد گشایی، عجیب الخلقه از نوع بی قلب بدون سر(هولوآکاردیوس آسفالوس) تشخیص داده شد. گزارش‌ ‌یک مورد عجیب الخلقه بی قلب بدون سر(هولوآکاردیوس آسفالوس) در گوسفند. ‌متعاقب عمل سزارین در میشی سخت‌زا، یک بره نر زنده و طبیعی و یک عجیب الخلقه که از نظر فنوتیپی نر بود، خارج گردید. براساس بررسی‌های ریخت شناسی و کالبد گشایی، عجیب الخلقه از نوع بی قلب بدون سر(هولوآکاردیوس آسفالوس) تشخیص داده شد. گزارش‌ ‌یک مورد عجیب الخلقه بی قلب بدون سر(هولوآکاردیوس آسفالوس) در گوسفند. ‌متعاقب عمل سزارین در میشی سخت‌زا، یک بره نر زنده و طبیعی و یک عجیب الخلقه که از نظر فنوتیپی نر بود، خارج گردید. براساس بررسی‌های ریخت شناسی و کالبد گشایی، عجیب الخلقه از نوع بی قلب بدون سر(هولوآکاردیوس آسفالوس) تشخیص داده شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A REPORT OF AN OVINE HOLOACARDIUS ACEPHALIC MONSTER

نویسندگان [English]

  • Reza Kasravi 1
  • Darab Nikjoo 1
  • Mahmoud Bolourchi 1
  • Seyyed Reza Jafarzadeh 2
چکیده [English]

Presentation of a very rare monster case in the sheep was highlighted. A monster lamb twinned to a normal lamb. Cesarean section, morphological examination and necropsy. At cesarean operation, a live male twin and a phenotypically male monster were delivered. The monster was diagnosed as Holoacardius acephalus.Presentation of a very rare monster case in the sheep was highlighted. A monster lamb twinned to a normal lamb. Cesarean section, morphological examination and necropsy. At cesarean operation, a live male twin and a phenotypically male monster were delivered. The monster was diagnosed as Holoacardius acephalus. Presentation of a very rare monster case in the sheep was highlighted. A monster lamb twinned to a normal lamb. Cesarean section, morphological examination and necropsy. At cesarean operation, a live male twin and a phenotypically male monster were delivered. The monster was diagnosed as Holoacardius acephalus. Presentation of a very rare monster case in the sheep was highlighted. A monster lamb twinned to a normal lamb. Cesarean section, morphological examination and necropsy. At cesarean operation, a live male twin and a phenotypically male monster were delivered. The monster was diagnosed as Holoacardius acephalus.

کلیدواژه‌ها [English]

  • holoacardius acephalus
  • monster
  • sheep