مقایسه ارزش روشهای مختلف تشخیصی در تعیین آلودگی گربه‌ها به هلیکوباکترهای معدی

نویسندگان

1 گروه علوم درمانگاهی دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران

2 گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید باهنر کرمان

3 گروه تحقیقات هلیکوباکتر، بخش بیوتکنولوژی انستیتو پاستور ایران

4 گروه پاتوبیولوژی دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران

5 گروه بهداشت مواد غذایی دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران

6 گروه میکروب شناسی دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران

چکیده

‌استفراغ مزمن یکی از اختلالات متداول گوارشی در گربه‌ها به‌شمار می‌رود که در بیشتر موارد به‌دنبال گاستریت مزمن ایجاد می‌شود.در اکثریت موارد هیچ علت مشخصی در ایجاد گاستریت‌های مزمن مورد تشخیص قرار نگرفته است،با این‌حال حضور عوامل هلیکوباکتری در نمونه‌های حاصل از بیوپسی معده نقش این عوامل در ایجاد ضایعات گاستریت مزمن گربه‌ها را بیشتر کرده است .این مطالعه با هدف مقایسه ارزش روش‌های مختلف تشخیصی در تعیین آلودگی معده گربه‌ها به اجرام هلیکو‌باکترصورت گرفته است.بدین منظور از 30‌ قلاده گربه ولگرد و27‌ قلاده گربه خانگی که ناشتا نگه داشته شده بودند با استفاده از گاستروسکوپ اطفال وپس از ایجاد بیهوشی از دو منطقه آنتروم و بادی نمونه‌برداری به‌عمل آمد. وضعیت آلودگی به اجرام هلیکوباکتری با انجام آزمایشات سیتولوژی ،تست سریع اوره‌آز،هیستوپاتولوژی و واکنش زنجیره پلیمراز تعیین شد. بر اساس نتایج به‌دست آمده گربه‌های خانگی در کلیه روش‌های تشخیصی به شکل معنی‌داری بیش از گربه‌های ولگرد به گونه‌های هلیکوباکتر آلوده بودند.در هیچیک از گربه‌های تحت مطالعه آلودگی به هلیکوباکتر پیلوری مشاهده نشد و بیشتر آنها دارای آلودگی مختلط به دو گونه هیلمانی و فلیس بودند.حساسیت و ویژگی روش‌های تشخیصی مختلف در مقایسه با واکنش زنجیره پلیمراز،در روش تست سریع اوره‌آز به ترتیب 93 ‌ و 44‌ درصد، در رنگ‌آمیزی گیمسای بافتی 97‌ و92‌ درصد و در سیتولوژی 98‌و94‌ درصد به‌دست آمد. با توجه به نتایج به‌دست آمده در این مطالعه بسیاری از گربه‌ها می‌توانند بدون بروز هیچ‌گونه علامت بالینی به هلیکوباکتر‌های معدی آلوده باشند.سیتولوژی ساده‌ترین و سریع‌ترین روش غربالگری اولیه در تعیین وضعیت آلودگی هلیکوباکتری معده بود.همچنین با توجه به شباهت مرفولوژیک دو گونه هیلمانی و فلیس و عدم امکان کشت برخی از گونه‌ها،واکنش زنجیره پلیمراز یکی از بهترین روش‌های تعیین هویت گونه‌های هلیکوباکتری آلوده کننده معده گربه‌ها است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

COMPARISON OF THE VALIDITY OF DIFFERENT DIAGNOSTIC METHODS IN DETERMINING GHLO INFECTIONS IN CATS

نویسندگان [English]

 • Shahram Jamshidi 1
 • Baharak Akhtardanesh 2
 • Marjan Mohammadi 3
 • Farhang Sasani 4
 • Saeed Bokaie 5
 • Taghi Zahraei Salehi 6
 • Mohammad Mahdi Dehghan 1
1
2
3
4
5
6
چکیده [English]

The aim of the present study was to Compare different diagnostic methods in the determination of gastric helicobacter infection. 30 healthy stray and 27 domestic cats. were studied The procedure involved taking biopsy samples from antrum and body by pediatric gastroscope in off feed animals. Diagnosis of gastric helicobacter infection by cytology, rapid urease test, histopathology and PCR was also conducted. In all diagnostic methods, helicobacter infection was found to be more prevalent in domestic cats than the stray ones. None of the cats were infected with H. pylori and most of them had mixed infections with H. felis and H. heilmanii. Sensitivity and specificity of different diagnostic methods in comparison with PCR were 93 and 44%, respectively in rapid urease test, 97 and 92% respectively in histopathology and 98 and 94%, respectively in cytology. Based on result of the study most of the cats may be infected with helicobacter spp without any significant clinical signs. Cytology was the most simple and fastest screening methods in the diagnosis of helicobacter infection. With respect to morphologic similarities of H. felis and H. heilmanii and inability to culture H. heilmanii, PCR can be considered as one of the best methods in the identification of infecting helicobacter strains in cats.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Cat
 • gastroscopy
 • helicobacter
 • Histopathology
 • PCR