اولین گزارش در باره وجود ‌و ریخت شناسی پروبستمیریا ویویپارا ‌ (Probstmayria vivipara)

نویسندگان

1 گروه انگل‌شناسی دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران

2 گروه انگل شناسی دانشکده دامپزشکی دانشگاه ارومیه

چکیده

در بررسی محتویات لوله گوارش 10 راس الا غ از قولون 6 راس پروبستمیریا ویویپارا‌ ‌جدا گردید. بر اسا س آزمایش 20 کرم نر و 20 کرم ماده مشخصات ریخت شناسی آنها تعیین گردید. اکثر ابعاد متریک تعیین شده در این بررسی در مقایسه با ارقام گزارش شده برای تعداد معدودی از اندام‌ها (شامل: طول کرم نر و ماده، طول مری و طول اسپیکول) توسط نوو-لمر(1936) بزرگتر بودند.در بررسی محتویات لوله گوارش 10 راس الا غ از قولون 6 راس پروبستمیریا ویویپارا‌ ‌جدا گردید. بر اسا س آزمایش 20 کرم نر و 20 کرم ماده مشخصات ریخت شناسی آنها تعیین گردید. اکثر ابعاد متریک تعیین شده در این بررسی در مقایسه با ارقام گزارش شده برای تعداد معدودی از اندام‌ها (شامل: طول کرم نر و ماده، طول مری و طول اسپیکول) توسط نوو-لمر(1936) بزرگتر بودند.در بررسی محتویات لوله گوارش 10 راس الا غ از قولون 6 راس پروبستمیریا ویویپارا‌ ‌جدا گردید. بر اسا س آزمایش 20 کرم نر و 20 کرم ماده مشخصات ریخت شناسی آنها تعیین گردید. اکثر ابعاد متریک تعیین شده در این بررسی در مقایسه با ارقام گزارش شده برای تعداد معدودی از اندام‌ها (شامل: طول کرم نر و ماده، طول مری و طول اسپیکول) توسط نوو-لمر(1936) بزرگتر بودند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

FIRST REPORT ON THE PRESENCE OF PROBSTMAYRIA VIVIPARA AND ITS REDESCRIPTION

نویسندگان [English]

  • Ali Eslami 1
  • Behnam Meshgi 1
  • Soraya Naem 2
چکیده [English]

Probstmayria vivipara was collected from the contents of colons of 6 out 10 donkeys. The redescription of morphology was carried out by the examination of 20 males and 20 females. The dimension of most of the determined characteristics was larger than that previously described by Neveu-Lemaire (1936), such as the total length of male and female, as well as the length of esophagous and spicules.Probstmayria vivipara was collected from the contents of colons of 6 out 10 donkeys. The redescription of morphology was carried out by the examination of 20 males and 20 females. The dimension of most of the determined characteristics was larger than that previously described by Neveu-Lemaire (1936), such as the total length of male and female, as well as the length of esophagous and spicules.Probstmayria vivipara was collected from the contents of colons of 6 out 10 donkeys. The redescription of morphology was carried out by the examination of 20 males and 20 females. The dimension of most of the determined characteristics was larger than that previously described by Neveu-Lemaire (1936), such as the total length of male and female, as well as the length of esophagous and spicules.

کلیدواژه‌ها [English]

  • donkeys
  • Probstmayria vivipara
  • redescription