شناسایی کانونهای آلوده به ویروس تب برفکی در استان خراسان رضوی با روش‌‌های الیزا و RT-PCR

نویسندگان

1 موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی شعبه مشهد

2 گروه میکروبیولوژی دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران

3 گروه میکروبیولوژی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران

4 گروه بهداشت و‌ کنترل مواد غذایی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران

چکیده

طی 23 ماه (از اسفند 82تا دی ماه 1384)، تعداد 83 نمونه اپیتلیوم زبان و دهان از دامهای مشکوک به بیماری تب برفکی دراستان خراسان رضوی اخذ و بوسیله آزمایش‌های الیزا و یا RT-PCR ‌موردارزیابی قرار گرفت. در این مطالعه تعداد12 کانون در سال 83 و 23 کانون در سال84 تایید گردید. بیشترین توزیع فراوانی کانون‌های بیماری در فصل بهار بوده است. برای آنالیز داده‌ها ازً آزمون‌ های ضریب همبستگی پیرسون و‌ ‌مربع کای 2X ‌استفاده‌ ‌شد و. بین تراکم گوسفند و وجود بیماری در گاو رابطه‌ای مشاهده نشد. با توجه به افزایش تردد دام همچنین حساسیت بره‌های تولد یافته در زمستان نسبت به بیماری تب برفکی در بهار، بیماری در این فصل افزایش یافته است. نظر به جمعیت گوسفندی قابل توجه در کشور و نیز نقش گوسفند در ماندگاری ویروس تب برفکی، پوشش مناسب واکسن در جمعیت گوسفند ی جهت کنترل بیماری تب برفکی مهم به نظر می‌رسد. ‌‌

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

IDENTIFICATION OF THE FOOT AND MOUTH DISEASE FOCI FROM SUSCEPTIBLE FOCI IN KHORASAN-RAZAVI PROVINCE

نویسندگان [English]

  • Saeed Zibaei 1
  • Hadi Keivanfar 2
  • Mahdi Kianizade 1
  • Mohammad Rabbani 3
  • Farhid Hemmatzadeh 2
  • Saeed Bokaie 4
چکیده [English]

This study was conducted in Khorasan-Razavi during 23 months (since February 2004 to December 2005). The samples (83 samples) of suspected farms were collected from tongue and mouth epithelium and tested by indirect sandwich ELISA and RT-PCR. During the study, twelve foci during the year 2004 and 23 foci during the year 2005 (up to December) were approved. Maximum distribution of FMD foci was observed in spring (63%). Pearson's correlation coefficient and Chi-square tests were carried out for data analysis. Attention was paid to frequent traffic of farm in springs since there is an increase of the disease in this season . There was no correlation between the sheep density and the disease must be account in cattle . However , with respect to considerable sheep population in Iran and its role in persistence of the virus, the vaccination of sheep seems to be essential for the control of FMD.

کلیدواژه‌ها [English]

  • FMD
  • foci
  • Khorasan Razavi province