بررسی خصوصیات رشد فیبروبلاستهای جدا شده از نواحی پایینی اندام حرکتی اسب نژاد تروبرد و اسبچه خزر در محیط کشت سلول(In vitro)

نویسندگان

گروه علوم درمانگاهی دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران

چکیده

در این مطالعه خصوصیات ذاتی رشد فیبروبلاستهای جدا شده از نواحی پایینی اندام حرکتی اسب نژاد تروبرد و اسبچه خزر در محیط کشت سلول(‌In vitro) ‌مورد بررسی قرار گرفت. تحت بیهوشی عمومی و با رعایت شرایط آسپتیک،‌ ‌در 4 راس اسب نژاد تروبرد مخلوط و 4 راس اسبچه خزر، زخم تمام ضخامت در سطح جانبی و ناحیه میانی متاکارپ سمت چپ‌ ‌ایجاد و ‌ 3‌گرم بافت زیر جلدی‌ ‌برداشت شد.‌ ‌کشت و جداسازی و تکثیر فیبروبلاست ها در محیط کشت‌ 1640RPMI-‌ ‌از بافت مذکور در انکوباتور‌ 37 درجه سانتیگراد با غلظت‌ ‌5درصد گاز‌2CO انجام شد. سپس‌ ‌شمارش و رنگ آمیزی حیاتی فیبروبلاست ها به مدت 8 روز به منظور بررسی سرعت تکثیر و میزان قابلیت زیستی این سلولها انجام گردید.‌ ‌نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد‌ ‌اختلاف معنی داری در سرعت رشد و تکثیر فییبروبلاستهای جدا شده از ناحیه پایینی اندام حرکتی اسب و اسبچه خزر وجود نداشته است. همچنین‌ ‌میزان‌ ‌قابلیت زیستی این سلولها در هر دو گروه‌ ‌تفاوت معنی داری را نشان نداد. بنابر این می توان اظهار داشت که به دلیل قرابت ژنتیکی بسیار نزدیک بین اسب و اسبچه خزر، تفاوتی در خصوصیات ذاتی رشد فیبروبلاستهای آنها وجود ندارد. البته به منظور دریافتن نحوه ترمیم زخم در اسبچه خزر و مقایسه آن با اسب، نیازمند به تحقیقات بیشتر در شرایط بدن (‌in vivo) می باشد. ‌

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

GROWTH CHARACTERISTICS OF ISOLATED FIBROBLASTS FROM THE DISTAL LIMB OF THOROUGHBRED HORSES AND CASPIAN MINIATURE HORSES

نویسندگان [English]

  • seidmahdi ghamsari
  • Seyyed Mahdi Ghamsari
  • Mohammad Mahdi Dehghan
  • Mohammad Reza Aghcheloo
چکیده [English]

In this study, in vitro growth characteristics of fibroblasts of metacarpal region of horses and Caspian miniature horses were evaluated. Under general anesthesia and aseptic condition, A full thickness skin incision was created on the lateral aspect of mid-third of left metacarpal region of 4 mixed thoroughbred horses and 4 caspian miniature horses and 3 grams of subcutaneous tissue was harvested and placed in culture medium (RPMI-1640) in an incubator at 37°C (5%CO2). After growth of fibroblasts, count of cells was performed for 8 days and growth rates and percentage viability of fibroblasts were recorded. There were no significant differences in the growth rates and viability rate of fibroblasts between horses and caspian horses. It was therefore concluded that due to Genetic similarity between horses and caspian horses, growth characteristics of fibroblasts in these two groups are the same, but Further In vivo research is needed to identify the wound healing pattern in Caspian horses in compare with horses.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Caspian miniature horse
  • cell culture medium
  • growth characteristics of fibroblast
  • metacarpus
  • thoroughbred horse