تاثیر غلظت های مختلف کلسیم بر الگوی حرکت اسپرم اپیدیدیمی گوسفند در محیط BO تعدیل شده

نویسندگان

1 گروه علوم پایه، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران

2 گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران

3 ‌گروه علوم درمانگاهی دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهرکرد

چکیده

هدف از این مطالعه بررسی اثر غلظت‌های مختلف کلسیم بر الگوی حرکتی اسپرم گوسفند و تعیین غلظت موثر کلسیم در محیط نگهدارنده اسپرم بوده است. بدین منظور بیضه های گوسفند بالغ (حداقل 5 بیضه برای هر روز) از کشتارگاه جمع آوری و در کنار یخ به آزمایشگاه منتقل شدند، سپس اسپرم از ناحیه دم اپیدیدیم بذل گردید و به محیط BO تعدیل شده با دمای ‌37 درجه سانتیگراد اضافه شد و به منظور جدا سازی اسپرم‌های زنده و متحرک، عمل شناورسازی انجام شد و سپس اسپرم ‌های جدا شده به محیط BO با غلظت های 56/0، 125/1 و 25/2 میلی مولار کلسیم انتقال یافته و در انکوباتور ‌ 37درجه سانتیگراد با رطوبت 100درصد نگهداری شد و الگوی تحرک اسپرم در غلظتهای مختلف کلسیم، در ساعت های 0، 2، 4و 6 بعد از اضافه شدن به محیط با استفاده از سیستم رایانه‌ای CASA مورد بررسی قرار گرفت و پارامتر های مختلف در خصوص مدل حرکتی اسپرم ثبت شد، پس از انجام تست نرمال بودن داده ها در طول زمان و بین گروهها از آنالیز واریانس استفاده گردید. نتایج آزمون آماری هیچ گونه اختلافی را بین غلظتهای مختلف کلسیم در پارامترهای تحت بررسی در ساعت صفر نشان نداد.در ساعت دوم درصد اسپرمهای Class A، VCL، VSL، ‌ VAPو ‌ STR در گروه حاوی 56/0 میلی مولار کلسیم به طور معنی‌داری از گروه دارای 25/2 میلی مولار کلسیم بیشتر بود(‌05/0p<‌.) در ساعت 4 نیز بین درصد اسپرمهای Class A، درصد اسپرمهای Class C درصد اسپرمهای Class A+B،‌ VCL، VSL، VAP،LIN و STR در گروه حاوی 56/0 میلی مولار کلسیم به طور معنی داری از گروه دارای 25/2 میلی مولار کلسیم بیشتر بود (‌05/0p<‌‌.)‌ ‌در ساعت 6 بین‌ ‌گروه حاوی 56/0 میلی مولار کلسیم و گروه دارای 25/2 میلی مولار کلسیم نسبت ‌ STR ‌ اختلاف معنی دار بود(05/0p<‌‌.)

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

EFFECTS OF DIFFERENT CONCENTRATIONS OF CALCIUM ON MOTILITY PATTERN OF OVINE EPIDIDYMAL SPERM IN MODIFIED BO

نویسندگان [English]

  • parviz tajik 1
  • Parviz Tajik 2
  • Pezhman Mirshkraei 3
  • Vahab Babapor 1
1
2
3
چکیده [English]

To evaluate the effects of calcium on motility patterns of bovine epididymal sperm and to determine the effective calcium concentration, ovine testicles (5 for each experiment day) were picked up in a local slaughterhouse and transported to the laboratory in a cool container (filled wich ice).In laboratory,caudal epididymis was incised and sperm cells were put into Petri dishes containing modified BO medium which were kept in37?C incubator. To separate sperm from epididymal particles swim up method was performed into BO medium containing 0.56, 1.125 and 2025 mM calcium. Motility pattern were assessed at the start of experiment(0h) and2,4and 6h post incubation using Computer Assisted Sperm Analyzing (CASA) and different motility parameters were assessed The proportions sperm motility were analyzed using a mathematical model that included fixed effect due to treatment (calcium concentrations) and residual error. When the analysis revealed a significant effect, the values were compared by duncan's multiple range test. The results showed that no significanet different was observed in the start of experiment (no fast effect).Two h post incubation the proportion of class A spermatozoa (fast moving ones), Curvilinear velocity (VCL), Straight line velocity(VSL), Average path velocity (VAP) and Strightness (STR)in 0.56 mM calcium were significantly higher than those in 2.25 mM calcium (p<0.05). Four h post incubation, the proportion of class A and class C spermatozoa (not moving ones), class A+B (alive sperm cells), VCL, VSL,VAP,Linearity and STR in 0.56 mM calcium were significantly higher than those in 2025 nM calcium(p<0.05). Six h post incubation only STR was significantly different between the concentrations of 0.56 and 2025 mM calcium. Howevent, concentrations of calcium.The results of the present study indicate the lower calcium concentrations may support a higher sperm motility proportion in BO medium.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Calcium
  • Epididymal sperm
  • motility patterns
  • sheep