تاثیر غلظت های مختلف کلسیم بر الگوی حرکت اسپرم اپیدیدیمی گوسفند در محیط BO تعدیل شده

نویسندگان

1 گروه علوم پایه، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران

2 گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران

3 ‌گروه علوم درمانگاهی دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهرکرد

چکیده

هدف از این مطالعه بررسی اثر غلظت‌های مختلف کلسیم بر الگوی حرکتی اسپرم گوسفند و تعیین غلظت موثر کلسیم در محیط نگهدارنده اسپرم بوده است. بدین منظور بیضه های گوسفند بالغ (حداقل 5 بیضه برای هر روز) از کشتارگاه جمع آوری و در کنار یخ به آزمایشگاه منتقل شدند، سپس اسپرم از ناحیه دم اپیدیدیم بذل گردید و به محیط BO تعدیل شده با دمای ‌37 درجه سانتیگراد اضافه شد و به منظور جدا سازی اسپرم‌های زنده و متحرک، عمل شناورسازی انجام شد و سپس اسپرم ‌های جدا شده به محیط BO با غلظت های 56/0، 125/1 و 25/2 میلی مولار کلسیم انتقال یافته و در انکوباتور ‌ 37درجه سانتیگراد با رطوبت 100درصد نگهداری شد و الگوی تحرک اسپرم در غلظتهای مختلف کلسیم، در ساعت های 0، 2، 4و 6 بعد از اضافه شدن به محیط با استفاده از سیستم رایانه‌ای CASA مورد بررسی قرار گرفت و پارامتر های مختلف در خصوص مدل حرکتی اسپرم ثبت شد، پس از انجام تست نرمال بودن داده ها در طول زمان و بین گروهها از آنالیز واریانس استفاده گردید. نتایج آزمون آماری هیچ گونه اختلافی را بین غلظتهای مختلف کلسیم در پارامترهای تحت بررسی در ساعت صفر نشان نداد.در ساعت دوم درصد اسپرمهای Class A، VCL، VSL، ‌ VAPو ‌ STR در گروه حاوی 56/0 میلی مولار کلسیم به طور معنی‌داری از گروه دارای 25/2 میلی مولار کلسیم بیشتر بود(‌05/0p<‌.) در ساعت 4 نیز بین درصد اسپرمهای Class A، درصد اسپرمهای Class C درصد اسپرمهای Class A+B،‌ VCL، VSL، VAP،LIN و STR در گروه حاوی 56/0 میلی مولار کلسیم به طور معنی داری از گروه دارای 25/2 میلی مولار کلسیم بیشتر بود (‌05/0p<‌‌.)‌ ‌در ساعت 6 بین‌ ‌گروه حاوی 56/0 میلی مولار کلسیم و گروه دارای 25/2 میلی مولار کلسیم نسبت ‌ STR ‌ اختلاف معنی دار بود(05/0p<‌‌.)

کلیدواژه‌ها