مقایسه ایمنی زایی آنتی ژنهای اکینوکوکوس گرانولوزوس‌ علیه کیست هیداتیک گوسفند

نویسندگان

1 موسسه تحقیقات واکسن و سرم‌سازی رازی

2 گروه انگل‌شناسی دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران

چکیده

در این مطالعه ایمنی زایی آنتی ژنهای مراحل مختلف چرخه زندگی اکینوکوکوس برای تعیین اثر بخش ترین آنتی ژن جهت استفاده در ساخت واکسن علیه کیست هیداتیک در گوسفند مورد مقایسه قرار گرفت.آنالیز یافته ها با آزمون ‌ Cocranو t-student ‌ نشان داد که اختلاف معنی داری در میانگین جذب نوری گروههای تزریق شده با آنتی ژنها نسبت به گروههای کنترل وجود دارد.علاوه برآن بیشترین میزان جذب نوری درگروههای تزریق شده با مخلوط آنتی ژنها انکوسفر و پروتواسکولکس است و کمترین آن مربوط به تزریق پروتواسکولکس به تنهایی است.(05/0p<‌.)همچنین مطالعات آسیب شناسی نشان داد که گروههای تزریق شده فاقد کیست و یا واجد کیستهای کلسیفیه بودند ولی گروههای کنترل دارای کیستهای بارور هستند.ایمنی ایجاد شده با استفاده از آنتی ژنها پروتواسکولکس کیست هیداتیک،انکوسفر تخم و مخلوط این دو به ترتیب50.2‚72‚82 درصد تعیین شد. در مجموع می توان نتیجه گرفت که پاسخ ایمنی در نتیجه تزریق مخلوط آنتی ژنها انکوسفر وپروتواسکولکس از هر کدام به تنهایی بیشتر است و با سطح اطمینان 95درصد(05/0p<‌)از ایجاد کیست هیداتیک پیشگیری می کند.‌

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

STUDY OF DIFFERENT IMMUNOGENIC ANTIGENS OF ECHINOCOCCUS GRANULOSUS ON IMMUNIZATION AGAINST HYDATID CYST IN SHEEP

نویسندگان [English]

  • Sina Soleimani 1
  • Seyyed Hossein Hosseini 2
  • Mohammad Ali Akhavizadegan 1
  • Gholam Reza Motamedi 1
چکیده [English]

Immunogenicity of Echinococcus granulosus different antigens for determination of suitabhe antigen for production of hydatid cyst vaccine compared.Data analysis by one way Cocran and student-test was showed significant difference in optical density between the groups were injected with antigens and the control groups. The most optical density is in the groups were injected by mix of oncosphere and protoscolex and the lowest is in the groups were injected by protoscolex (p<0.05). Furthermore, in pathology study, there was not any cyst in injected groups, but in control groups high number and big fertile cysts were founded. The level of protection with antigens of protoscolexes, onchospheres and mix of them were, 50.2,72 and 82% respectively. Vacination by a mix of oncosphere and protoscolex was considerably more effective than each one individually and prevented the hnfection of hydatid cyst with confidence level of 95% (p<0.05). So these antigens can produce a suitable immune response and can use for production of vaccine against hydatid cyst.

کلیدواژه‌ها [English]

  • antigen
  • Echinococcus granulosus
  • ELISA
  • Hydatid cyst
  • Protoscolex