تاثیر مصرف خوراکی موننسین در هفته‌های پیرامون زایمان گاو هلشتاین بر ‌حجم، فاکتورهای اقتصادی و عدد یدی چربی شیر

نویسندگان

1 گروه بهداشت مواد غذایی دانشکده دامپزشکی دانشگاه شیراز

2 گروه مدیریت بهداشت دام دانشکده دامپزشکی دانشگاه شیراز

3 گروه علوم درمانگاهی دانشکده دامپزشکی دانشگاه شیراز

4 دانش آموخته دانشکده دامپزشکی دانشگاه شیراز

چکیده

هدف از تحقیق حاضر بررسی تأثیر مصرف موننسین بر فاکتورهای اقتصادی شیر(درصد پروتئین و درصد چربی) و میزان اسیدهای چرب غیر اشباع چربی شیر در هفته‌های نخست شیردهی در سیزده راCس گاو هولشتاین بالغ از سه هفته پیش از زایمان بود. گاوها بر اساس تعداد زایش به دو بلوک تصادفی شاهد و تیمارتقسیم شدند. جیره» گاوهای هر دو گروه مشابه بود. به جیره» گروه آزمایش، به ازاء هر راCس گاو، موننسین به میزان mg/day340 در طی سه هفته» آخر آبستنی، mg/day480 - 160 در طی 14 روز نخست شیردهی و mg/day350 در روز در روزهای 15 تا 35 بعد از زایمان اضافه شد. نمونه» شیر در روزهای 15، 25، 35 و 45 پس از زایش اخذ و درصد پروتئین، درصد چربی و عدد یدی چربی شیر اندازه‌گیری شد. حجم شیر در سه ماه اول شیردهی و حجم استاندارد شیر تولیدی تا آخر دوره شیردهی اندازه‌گیری شد. داده‌های بدست آمده با استفاده از نرم آفزار آماری SPSS ‌و آزمونهای آماری repeated measures ANOVA و Independent t -test ‌تجزیه و تحلیل شدند. تفاوت معنی‌داری در میانگین تولید شیر در ماه‌های اول، دوم و سوم شیردهی و تولید استاندارد شیر در طول دوره» شیردهی در گروه‌های شاهد و تیمار دیده نشد(01/0p>‌.) روند عادی کاهش پروتئین وچربی شیر در هفته‌های پس از زایمان در هر دوگروه دیده شد. در گروه تیمار روند کاهش پروتئین کندتر بود. میزان پروتئین شیر در گروه‌های شاهد و تیمار در نمونه‌گیری‌های متوالی تفاوت معنی‌داری نداشت(01/0p>‌.) در گروه تیمار میزان چربی شیر از روز 25 شیردهی به بعد رو به افزایش گذاشت به طوری که در روز 45 پس از زایمان میزان آن در گروه تیمار به طور معنی‌داری بیشتر از گروه شاهد بود. عدد یدی چربی شیر در گروه تیمار پیوسته بالاتر از گروه شاهد بود ولی این تفاوت معنی‌دار نبود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

EFFECTS OF ORAL ADMINISTRATION OF MONENSIN ON MILK YIELD, MILK ECONOMIC COMPONENTS AND IODINE VALUE OF MILK FAT IN HOLSTEIN-FRIESIAN COWS IN EARLY LACTATION

نویسندگان [English]

  • seid shahram shekarfrosh 1
  • Mahdi Mohebbi Fani 2
  • Saeed Nazifi 3
  • Majid Nikbakht 4
  • Neda Moghimi 4
1
2
3
4
چکیده [English]

Assessing the effects of monensin on economic factors of milk (percents of protein and fat), and quality of milk fat during early lactation. Thirteen multiparous Holstein cows were blocked into a control and a treatment group from 3 weeks prepartum to 45 days postpartum according the number of their calving. The groups received similar diets. The treatment group received monensin added to grain mix at 340 mg/head/day during prepartum weeks, 160-480 mg/head/day during first two weeks postpartum and 350 mg/head/day during days 15-35 postpartum. Milk samples were obtained on days 15, 25, 35 and 45 postpartum. Milk volume during a standard period of 305 days and during the first 3 months of lactation, percentages milk protein and milk fat and iodine value of milk fat were determined. Data were studied with the SPSS statistical software using analysis of variance for repeated measures and independent t test. No significant differences were observed between control and experiment groups in volumes of milk during the first 3 months of lactation and the standard production of the entire lactation period. The natural decrease in the percentage of milk protein and fat postpartum was observed in both groups. However, the pattern of decrease in milk protein was slower in the treatment group. There was no difference between the groups in milk protein at various stages of sampling. Milk fat increased in the treatment group from day 25 of lactation and on day 45, it was significantly higher in the treatment group than in the control cows. The iodine index of milk fat was nonsignificantly higher in the treatment group throughout of the experiment. The present study showed that administration of monensin during periparturient weeks has no adverse effect on milk volume, percentage of milk protein and fat and the quality of milk fat.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cow
  • fat
  • Milk
  • monensin
  • Protein