بررسی شیوع زخم معده در اسبچه خزر به روش آندوسکوپی

نویسندگان

1 گروه علوم درمانگاهی دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد تبریز

2 گروه علوم درمانگاهی، دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران

3 گروه علوم درمانگاهی دانشکده پزشکی دانشگاه تهران

چکیده

در پژوهش حاضر وضعیت اسبچه‌های خزر از نظر رخداد زخم معده با روش آندوسکوپی و تعیین ارتباط برخی پارامترهای بیوشیمیایی وهماتولوژی با زخم معده مورد مطالعه قرار گرفت ‌23 راCس اسبچه خز بعد از پر هیز غذایی به مدت 16-12 ساعت به اسبچه‌های مورد بررسی و ثبت اطلاعاتی در خصوص نوع فعالیت، سابقه بیماریهای قبلی در 3-2 ماه گذشته، سابقه بیماریهای فعلی و نشانه‌های درمانگاهی مربوطه، نحوه برنامه ضد انگلی، سابقه و مدت زمان مصرف داروهای ضد التهاب غیر استروئیدی در 2 ماه گذشته، توانایی اسب در تمرین، جنس، سن و محیط پرورش اسب دو نمونه خون از ورید وداج حیوان جهت انجام آزمایش‌های بیوشیمیایی و هماتولوژیک اخذ گردید و دستگاه آندوسکوپی از طریق سوراخ بینی به ناحیه حلق و سپس به مری و معده هدایت ‌شد. در داخل معده با چرخاندن سرآندوسکوپ قسمتهای مختلف معده مشاهده شده و در صورت وجود زخم، محل، وسعت و درجه آن مشخص و ثبت ‌گردید. تعیین ارتباط بین جنس دامهای تحت مطالعه و رخداد زخم معده، ارتباط بین مصرف داروی ضد انگل و وجود زخم معده، ارتباط بین مصرف داروهای ضد التهاب غیر استروئیدی و زخم معده و همچنین ارتباط بین رخداد زخم معده و نوع فعالیت اسبهای تحت مطالعه با استفاده از روش آماری مربع کای وتعیین اختلاف میانگین‌ها در بین گروهها با آزمون ‌ tغیر وابسته انجام شد. ‌82/47‌درصد اسبچه‌های تحت مطالعه زخم معده داشتند که 8/81‌درصد موارد در ناحیه غیر غده‌ای و 2/18‌درصد در ناحیه‌غده‌ای معده بودند. اختلاف بین رخداد زخم در دو ناحیه معده معنی‌دار بود(01/0‌p<‌.) رخداد زخم معده در جنس ماده به‌طور معنی‌داری بیشتر از جنس نر بود(05/0‌p<‌.) زخم معده در دامهایی که ضد انگل مصرف نکرده بودند بیشتر از دامهای مصرف کننده ضد انگل بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

STUDY ON THE PREVALENCE OF GASTRIC ULCER DIAGNOSIS IN THE CASPIAN MINIATURE HORSE BY ENDOSCOPY

نویسندگان [English]

  • Ali Hassanpour 1
  • Mohammad Gholi Nadalian 2
  • Mohammad Reza Mokhber Dezfoli 2
  • Hossein Frotan 3
1
2
3
چکیده [English]

The aim of the present study was to determination the prevalence of gastric ulcer in Caspian miniature horse. The design Field- laboratorial study on 23 Caspian miniature horses. Feed withdraw 12-16 hours before study and the owners or riders completed a form about housing, medication, age, sex, cell boold counts and the biochemical profile tests were carried out. Endoscope performed through the nostrils into the stomach for a systematic examination. Findings of endoscopy were analyzed by chi-squire test. Moreover, mean valus of the laboratorial values between horses with or without gastric ulcer were compared by T- test. Gastric ulcer was evident in 47. 82% of cases. However, 81. 9% and 18.1% of ulcers were in nonglandular and glandular regions of the stomach respectively. There was significant differences between glandular and nonglandular ulcers (p<0.01) and between genders (The females had higher incidence of gastric ulcer than males)(p<0. 05). Low incidence of gastric lesions were seen in horses which received antihelmentic drugs. Moreover, horses with history of long-term treatment with NSAID, had significantly higher incidence of gastric ulcer in the glandular region (p<0.05). The occurrence of gastric ulcer was associated with over exercise (p<0.05). There was no significant differences between serum Ca, Na, K, P, Mg and total protein levels in horses with or without ulcer. However horses suffered from gastric ulcer, showed a high serum levels of fibrinogen(p<0.05).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Caspian miniature horse
  • endoscopy
  • gastric ulcer