بررسی ارتباط میان پارازیتمی وپارامترهای هماتولوژیک در آناپلاسموز گاو

نویسندگان

1 گروه پاتوبیولوژی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه شیراز

2 گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه شیراز

3 دانش آموخته دانشکده دامپزشکی دانشگاه شیراز

چکیده

هدف از پژوهش حاضر تعیین ‌رابطه احتمالی میان میزان پارازیتمی و بروز همولیز در آناپلاسموز گاوی ناشی از آناپلاسما مارژیناله است. دو گروه گاو شامل گروه شاهد(10 راCس گاو فاقد آلودگی به آناپلاسما مارژیناله)و گروه بیمار(20 راCس گاو آلوده به آناپلاسما مارژیناله)انتخاب شدند. گاوهای آلوده بر اساس میزان پارازیتمی به سه گروه تا 10 درصد، 20-10 درصد و 30-20 درصد تقسیم شدند. میزان هماتوکریت، هموگلوبین، تعداد گلبولهای قرمز، میانگین حجم گلبولی ‌(MCV)‌، میانگین هموگلوبین گلبولی ‌(MCH)‌، میانگین غلظت هموگلوبین گلبولی ‌(MCHC)‌، میزان شکنندگی گلبولهای قرمز، فعالیت آنزیم لاکتات دهیدروژناز سرم ‌(LDH)‌، فعالیت آنزیم سوپراکسید دیسموتاز گلبولهای قرمز ‌(SOD)‌ و میزان‌هاپتوگلوبین سرم گاوهای هر دو گروه آلوده و غیرآلوده اندازه‌گیری شدند. تمام پارامترهای هماتولوژیک به جز میزان‌هاپتوگلوبین در حیوانات غیرآلوده و آلوده تفاوت آماری معنی‌دار نشان دادند(05/0‌p<‌.) نتایج نشان داد که در گاوهای آلوده بین میزان پارازیتمی و تعداد گلبولهای قرمز، میزان هموگلوبین و هماتوکریت همبستگی منفی وجود دارد(05/0‌p<‌.) همبستگی‌های مثبت معنی‌داری(05/0‌p<‌)میان میزان پارازیتمی و شکنندگی اسمزی گلبولهای قرمز و فعالیت ‌ LDH سرم مشاهده شد. همبستگی منفی معنی‌داری(05/0‌p<‌)میان میزان پارازیتمی و فعالیت ‌ SOD ‌گلبولهای قرمز در گروه تا 10 درصد آلوده دیده شد. در آلودگی‌های 20-10 درصد و 30-20 درصد همبستگی معنی‌دار میان میزان پارازیتمی و فعالیت ‌ SOD ‌گلبولهای قرمز وجود نداشت(05/0‌p>‌.) هیچ‌گونه همبستگی معنی‌داری میان میزان پارازیتمی و غلظت‌هاپتوگلوبین سرم دیده نشد. ‌افزون بر مکانیسم‌های خود ایمنی در بروز کم خونی در آناپلاسموز، باید توجه داشت که در آلودگی‌های کم، فعالیت SOD ‌گلبولهای قرمز کاهش و شکنندگی آنها افزایش می‌یابد ولی در آلودگی‌های بالای 10 درصد میان میزان پارازیتمی و شاخص‌های همولیز گلبولهای قرمز از جمله فعالیت ‌ SOD ‌گلبولهای قرمز همبستگی معنی‌دار وجود ندارد که این مسئله نیازمند تحقیقات بیشتری است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

THE STUDY ON CORRELATION AMONG PARASITEMIA RATE AND HEMATOLOGICAL PARAMETERS IN BOVINE ANAPLASMOSIS

نویسندگان [English]

  • mostafa razavi 1
  • Saeed Nazifi 2
  • Maryam Mansourian 3
چکیده [English]

The aim of the present studyis determination of probable correlation between parasitemia rate and hemolysis in cattle infected with Anaplasma marginale. Two groups including 10 uninfected cattle and 20 infected cattle were selected. Based on parasitemia rates, the infected animals were divided into 3 subgroups (<10%, 10-20% and 20-30%). PCV, Hb, RBC count, MCV, MCH, MCHC, MCF, LDH, SOD and serum haptoglobin were measured in all animals. The results showed significant difference (p<0.05) between hematological factors of infected and uninfected animals except for haptoglobin. Negative correlations (p<0. 05) were observed among parasitemia, RBC count, Hb and PCV. Positive correlations (p<0. 05) were observed among parasitemia rate, MCF and LDH. SOD activity had negative correlation with parasitemia rate in cattle with parasitemia, being lower than 10%, but no significant correlation (p>0. 05) was observed between SOD activity and parasitemia rate in cattle with 10-20 and 20-30% parasitemia rate. There was no significant correlation between parasitemia rate and serum haptoglobin. In addition to autoimmune mechanisms in anemia, there is lower activity of SOD and higher RBC fragility only in cattle with parasitemia rate being lower than 10% and not for cattle with higher parasitemia rate. The exact mechanisms of anemia in bovine anaplasmosis are unclear and further investigations are needed to clarify this point.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Anaplasma marginale
  • anemia
  • Cattle
  • haptoglobin
  • SOD