شناسائی عوامل قارچی جدا شده از ضایعات مختلف طیور مبتلا به آسپرژیلوزیس ارجاعی به مرکز قارچ شناسی دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران(1382-1370)‌ ‌

نویسندگان

1 مرکز تحقیقات قارچ شناسی دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران

2 گروه آموزشی علوم درمانگاهی دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران

چکیده

در این مطالعه نمونه‌های بدست آمده از 263 قطعه طیور مشکوک به آسپرژیلوزیس تحت آزمایش‌های میکروسکوپی مستقیم، کشت و هیستوپاتولوژی قرار گرفتند. از این تعداد، 185 قطعه(3/85 درصد)، 23 قطعه(3/79 درصد)و 12 قطعه(6/70 درصد)به ترتیب مبتلا به آسپرژیلوزیس ریوی، چشمی و پوستی بودند. فراوانترین گونه‌های آسپرژیلوس‌ ‌جدا شده شامل آسپرژیلوس‌ ‌فومیگاتوس‌ ‌(4/70 درصد)و سپس آسپرژیلوس‌ ‌فلاووس(7/22 درصد)، آسپرژیلوس‌ ‌نیجر(6/3 درصد)، آسپرژیلوس‌ ‌ترئوس(3/2 درصد)و آسپرژیلوس‌ ‌استوس(9/0 درصد)بودند. بیشترین موارد بیماری مربوط به ماکیان(85 درصد)می‌باشد. در قناری آسپرژیلوس‌ ‌فلاووس‌ ‌بیشترین گونه بیماریزا شناخته شد(5/61 درصد.) آسپرژیلوزیس ریوی در جوجه‌های جوان(1/96 درصد)بیش از پرندگان بالغ مشاهده گردید(001/0p<‌)، در حالی‌که در بالغین، آسپرژیلوزیس پوستی و چشمی بیشترین اشکال بیماری را نشان داد(05/0p<‌.) با توجه به فراوانی بالای گونه‌های مختلف آسپرژیلوس، به ویژه آسپرژیلوس‌ ‌فومیگاتوس‌ ‌و آسپرژیلوس‌ ‌ فلاووس‌ ‌در محیط و به خصوص مواد غذایی آلوده، باید روشهایی را برای پیشگیری از رشد و تکثیر این عوامل مهم بیماریزا در صنعت طیور طراحی نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

IDENTIFICATION OF ISOLATED FUNGI FROM DIFFERENT LESIONS OF BIRDS WITH ASPERGILLOSIS REFERRED TO MYCOLOGY RESEARCH CENTER, FACULTY OF VETERINARY MEDICINE, UNIVERSITY OF TEHRAN(1991-2003)

نویسندگان [English]

  • alireza hkosravi 1
  • Mohammad Hasan Bozorgmehrifard 2
  • Ramak Yahyaraeyat 1
  • Hojatollah Shokri 1
چکیده [English]

In this study , the samples of 263 birds suspected to Aspergillosis were examined by direct microscopy, culture and histopathological methods . Of 263 affected birds , 185 (85.3%), 23 (79.3%), and 12 (70.6%) were infected to pulmonary , ocular , and skin Aspergillosis , respectively. The most frequent aspergillus species were A. fumigatus (70.4%) , and then A. flavus (22.7%) , A.niger (3.6%) , A. terreus (2.3%) , and A. ustus (0.9%) . Chickens were the most affected birds(85%) . Aspergillus flavus was the most frequent pathogenic isolate in canary (61.5%) . Young birds were most involved with pulmonary lesions (96.1%) , whereas the ocular and skin lesions were mainly observed in adults . Regarding to high prevalence of different Aspergillus species in the environment and contaminated feedstuffs , it should be considered to plan a program , to prevent the growth of these pathogens in breeding poultry .

کلیدواژه‌ها [English]

  • aspergillosis
  • Aspergillus
  • birds