مطالعه بافت شناسی نفرون‌ها درکلیه اسبچه خزر

نویسندگان

گروه علوم پایه دامپزشکی دانشگاه تهران

چکیده

به منظور شناخت ساختارهای ریزبینی نفرون‌های کلیه اسبچه خزر، تعداد 5 راس اسبچه خزر بالغ و سالم تهیه و پس از باز کردن محوطه شکمی، کلیه‌ها خارج گردیدند. نمونه‌ها پس از ثبوت در محلول فرمالین 10 درصد و تهیه مقاطع بافتی به روش هماتوکسیلین و ائوزین رنگ آمیزی و توسط میکروسکوپ نوری مورد مطالعه قرار گرفتند . کلیه‌ها توسط کپسولی از بافت همبند متراکم پوشیده شده است. هر کلیه از دو بخش مشخص قشری و مرکزی تشکیل شده است که در بخش قشری ، جسمکهای کلیوی همراه با بخشهایی از لوله‌های ادراری و در قسمت مرکزی ، قوس‌های هنله و لوله‌های جمع کننده دیده می‌شوند که در انتها به لوله‌های پاپیلاری یا بلینی ادامه می‌یابند . کلیه‌ها در اسبچه » خزر شباهت زیادی با کلیه‌های سایر تک سمی‌ها دارد. اگر چه از لحاظ شکل ظاهری با سایر حیوانات تفاوتهایی وجود داشته و وجود اتصالات کپسولی می‌تواند یک ویژگی محسوب گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

HISTOLOGICAL STUDY OF NEPHRONS IN THE KIDNEY OF CASPIAN PONY

نویسندگان [English]

  • mohammad taghi sheibani
  • Masoud Adibmoradi
چکیده [English]

To determine microscopic structures of nephrons in Caspian pony, a total number of five adult and healthy miniature ponies were provided and after opening the abdominal area, the kidneys were removed. The specimens, after fixation in 10% formalin and tissue passages were stained by hematoxylin and eosin and studied under light microscope. Kidneys are covered by a dense connective tissue. Each kidney is composed of two distinct parts of cortex and medulla which in cortex, renal corpuscles associated with some parts of urinary tubules are located. In medullar part of the kidneys, thin and thick limbs of henle and medullar part of collecting tubules, are observed, which terminate to papillary or Bellini ducts. Kidneys in Caspian pony are very similar to those of other equine. Although morphologically there are some differences between this species and others, but the presence of the capsule and its connections might be a peculiarity in this species.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Caspian pony
  • Histology
  • nephron