پایش بیماری درماتیت انگشتی ‌(Digital dermatitis) با استفاده از سیستم‌های درجه‌بندی ‌(Scoring systems)در سطح یک گله گاو شیری

نویسندگان

1 گروه علوم درمانگاهی دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران

2 گروه بهداشت و کنترل مواد غذایی دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران

3 دانش آموخته دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران

چکیده

هدف از این مطالعه میدانی طولی، کارآئی استفاده ازسیستم‌های درجه‌بندی حرکت گاو، لنگش وجراحت در درماتیت انگشتی همراه با درجه‌بندی پاسخ به ایجاد درد، رنگ واندازه زخم به منظور ارزیابی شدت و شیوع بیماری درماتیت انگشتی پاییلوماتوز و پایش بیماری از یک طرف و ارزیابی درمان انفرادی با یا پانسمان زخم به کمک ژل سم و بانداژ از سویی دیگر بود. ازمجموع 230 راCس گاو دوشا در یک دامپروری 750 راCسی واقع در اطراف شهر تهران که درسال گذشته استفاده ازاسپری محلول لینکومایسین هیدروکلراید را جهت کنترل بیماری تجربه نموده بودند 38 راCس گاولنگ براساس درجه‌بندی وضعیت گاوان درحرکت(5- 1)با دامنه لنگش 2 تا 5 جدا گردیده وبراساس درجه‌بندی لنگش صفر تا 3(متوسط 68/0 ± 05/2)، 17 راCس گاو با تنوع جراحات بیماری درماتیت انگشتی شناسائی شدند. درهریک ازگاوان مبتلا به درماتیت انگشتی پس از مقید کردن آن دربوکس اصلاح سم، ارزیابی اولیه براساس درجه‌بندی نوع جراحت، پاسخ به ایجاد درد، رنگ واندازه صورت گرفته وآنگاه پانسمان زخم بکمک ژل سم(®(Solka hoofgel و بانداژ با سه مرتبه تکراروبفاصله هرسه روز یکبارانجام شد. در پایان روز پانزدهم بعد از درمان درجه‌بندی مجدداً صورت پذیرفته و اختلاف بین روز قبل از درمان و روز پایانی محاسبه و با استفاده از آزمون t جفت مورد مقایسه آماری قرار گرفتند.‌ ‌نتایج این مطالعه که بخشی ازیک برنامه پایش وکنترلی ازبیماری درماتیت انگشتی می‌باشد نشان داد که تأثیر درمان انفرادی برکاهش معنی‌دار( 05p

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

APPLICATION OF SCORING SYSTEMS ON MONITORING OF DIGITAL DERMATITIS IN DAIRY COW AT A HERD LEVEL

نویسندگان [English]

  • Iraj Nowrouzian 1
  • Seyyed Mohammad Karbalaei Seyed Javad 1
  • Ali Reza Bahonar 2
  • Homeyra Pouralborzi 3
چکیده [English]

To determine the utility of locomotion, lameness, lesion type, pain response, color and size scoring system as the qualitative indices for assessing the severity and prevalence of papillomatous digital dermatitis " PDD" and evaluating the individual therapeutic effect of solka hoofgel The Longitudinal field study was conducted on a 750 cows(230 lactating and 520 no lactating), commercial closed Holstein dairy herd in the vicinity of Tehran, Iran. These cows have had the experience of group treatment with topical spray solution of lincomycin HCL in previous year for control of PDD. Thirty eight lactating cows considered lame on the basis of locomotion scoring(1-5)with a range score of 2 - 5. Among these cows 17 cows were diagnosed with lesions of PDD in different stage of development on the basis of lameness score(0-3)with an average score of 2.05±0.68. Each cow was restrained in a chute and lesion(0-4), pain(0-2), color(0-3)and size(0-3)scores were done prior to application of hoofgel and holding in place by bandage . Treatment was repeated every 3 days in three turns . Lesions were re-scored on day 15 and the changes in each score between initial and final scoring were calculated and the comparision was made statistically using Paired "t" test. Significant difference in evaluated scores between initial and final course of PDD lesion showed apparent healing effect of hoofgel with noticeable improvement in lesion score(-1.70±0.81), pain score(-1.05±0.63), color score(-1.23±0.81)and lesion size(1.17±0.80)respectively. From the results of this study it is concluded that converting the subjective scores to a numerical index provides criteria to assess when to intervene as well as to assess the impact of any intervention designed to monitor alleviate lameness due to digital dermatitis in a cow or in a herd level.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dairy cow
  • digital dermatitis
  • hoof gel
  • longitudinal field study
  • scoring system