مقایسه دو ترکیب ضد عفونی کلره به‌عنوان محلول ضد عفونی پس از دوشش سر پستان گاو شیری

نویسندگان

1 دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی گرمسار

2 گروه بهداشت وکنترل موادغذایی دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران

3 جهاد دانشگاهی دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران

چکیده

به منظور بررسی کارایی قرص اگریسپت به عنوان یک ترکیب ضد عفونی کننده پس از دوشش سر پستان 30 راس گاو هولشتاین شیری که از زایمان آنها بیش از 2 ماه گذشته بود وفاقد جراحات سر پستانی بودندآماده شد. کارتیه‌های مبتلا به ورم پستان تحت درمانگاهی از طریق تعیین درجه شیرآزما در تمام کارتیه‌هادرابتدای آزمایش، انتهای هفته اول، دوم، سوم و چهارم تعیین وبه ثبت رسید. آزمایش باکتری شناسی در تمام موارد فوق درکارتیه‌های مبتلا انجام شد.درطول آزمایش(یک ماه) در کارتیه‌های سمت راست از قرص اگریسپت(گروه آزمایشی) ودر کارتیه‌های سمت چپ از محلول بنز الکونیوم کلراید(گروه کنترل) به عنوان ضد عفونی سر پستان پس از دوشش استفاده شد.در انتها از آزمون مربع کای وضریب فیشر برای مقایسه درجات مختلف شیر آزما ومیزان جدا شدن باکتریها در کارتیه‌های راست وچپ دامهادر ابتدا وانتهای مطالعه استفاده شد.نتایج ‌نشان داد ‌درجات شیر آزما در انتهای هفته اول(036/0p<‌) هفته دوم(042/0p<‌) هفته سوم(056/0)p< ودر انتهای هفته چهارم(03/0 ‌)p< درگروه تحت درمان با اگریسپت کمتربود. نتایج کشت باکتری نشان داد میزان عفونت جدید ناشی ازمجموع باکتریها(05/0p <‌) و ناشی از استافیلوکوکوس ارئوس(05/0)p< در استفاده از اگریسپت بیشتر از بنزالکونیوم کلراید بود.از این مقاله نتیجه‌گیری شد قبل ازتایید استفاده از اگریسپت به‌عنوان ضد عفونی کننده سر پستان تحقیقات بیشتری به‌ویژه در پیشگیری ازعفونت جدیدناشی از استافیلوکوکوس ارئوس مورد نیاز است. ‌

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

COMPARISON BETWEEN TWO CHLORINE DISINFECTANTS AS A POST MILKING TEAT DIP IN DAIRY COWS

نویسندگان [English]

  • Majid Mohammad Sadegh 1
  • Mojtaba Shalizar Jalali 1
  • Ali Reza Bahonar 2
  • Ahmad Erfan manesh 3
چکیده [English]

In order to determine the efficacy of Agrisept tablets as a postmilking teat dip 30 Holstein cows, at 2 months after parturition were included. Subclinical mastitis was determined by analyzing the degrees of shirazma in milk samples at the beginning and the end of the first, second, third and fourth weeks of the study. Bacterial culture samples were obtained from milk of all the infected quarters. Agrisept was used as a teat dip for right and Benzalconium chloride for left quarters throughout the study (one month) and teat skin and its orifice were monitored for teat injuries. The numbers of infected quarters from the two groups at the mentioned times of the study were statistically analyzed with fisher exact and chi-square tests. Results showed that degrees of Shirazma test in the left and right quarters were significantly lower in Agrisept group at the end of first (p<0. 038), second (p<0. 42), third (p<0. 56), and fourth weeks of study(p<0. 03). Bacterial culture of milk samples revealed; new intramammary infection of total bacteria (p>0. 05) and Staphylococcus aureous (p<0. 05) were greater in Agrisept compared to Benzalconium chloride group. It has been concluded that more studies are needed especially to evaluate the preventive effect of Agrisept on new infection rate of Staphylococcus aureous, before prescribing Agrisept as an effective teat dip.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Agrisept
  • Benzalconium chloride
  • teat dip