ردیابی پادگن ‌24p ویروس لوسمی گاوی در عقده‌های لمفاوی گاوهای مبتلا به لکوز

نویسندگان

گروه ‌میکروبیولوژی دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران

چکیده

در این مطالعه تعداد 19 عقده لمفاوی متعلق به گاوهای مبتلا به لکوز و دو نمونه عقده لمفاوی گاو سالم با استفاده از روش وسترن بلاتینگ جهت حضور پادگن ‌24p بررسی شدند . در روش فوق از سرم خرگوش ایمن شده با پادگن ‌24p و پادتن منوکلنال ضد پادگن‌24p ویروس لکوز استفاده شد . پس از به کارگیری سرم خرگوشی در آزمون وسترن بلاتینگ در بین تمامی نمونه‌های عقده لمفاوی مبتلا به لکوز ، باند‌های 45، 50 ‚54، 58 و کمتر از 19 کیلودالتن ردیابی گردیدند و در استفاده از پادتن منوکلنال باند‌های 30‚ 32 ‚39، 45 ، 50، 53 کیلودالتون مشخص گشتند . نتایج این تحقیق نشان دهنده تنوع پادگنی موجود یا به عبارتی تنوع پروتئین‌های واجد اپی توپ‌های ‌24p در نمونه‌های ویروسی مورد مطالعه است . چنین به نظر می‌رسد که پروتئین‌های ساختاری ویروس BLV که حامل اپی توپ‌های ‌24p هستند از تنوع فنوتیپی قابل توجهی برخوردارند .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

DETECTING THE P24 ANTIGEN IN LYMPH NODES OF BLV INFECTED CATTLE

نویسندگان [English]

  • gholamraza nikbakhat
  • Farhid Hemmatzadeh
  • Seyyed Mahdi Emam
  • Mahdi Ghaffari
چکیده [English]

In this study 19 BLV infected and 2 healthy lymph nodes were analysed by Western blotting to detect viral p 24 antigen . Western blotting was carried out by Rabbit anti p24 serum and p24 monoclonal antibody. Rabbit serum in western blotting could detect 45, 50, 54, 58 and less than 19 kD bands of proteins and monoclonal antibody could detect 30, 32, 39, 45, 50 and 53 kD bands. Our results indicate polymorphism of proteins with p24 epitope in different BLV infected samples. Otherwise, it could be concluded that BLV structural proteins sharing p24 epitopes have high degree of phenotypic diversity.
In this study 19 BLV infected and 2 healthy lymph nodes were analysed by Western blotting to detect viral p 24 antigen . Western blotting was carried out by Rabbit anti p24 serum and p24 monoclonal antibody. Rabbit serum in western blotting could detect 45, 50, 54, 58 and less than 19 kD bands of proteins and monoclonal antibody could detect 30, 32, 39, 45, 50 and 53 kD bands. Our results indicate polymorphism of proteins with p24 epitope in different BLV infected samples. Otherwise, it could be concluded that BLV structural proteins sharing p24 epitopes have high degree of phenotypic diversity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • BLV
  • Lymph nodes
  • p24
  • Western blotting