تاثیر تغذیه پس از هچ بر رشد دستگاه گوارش و عملکرد جوجه‌های گوشتی

نویسندگان

1 گروه پرورش و تولید طیور، دانشگاه تربیت مدرس

2 دانش آموخته دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس

3 گروه بهداشت و تغذیه دام و طیور، دانشگاه تهران

چکیده

جهت بررسی تأثیر تغذیه زود هنگام پس از هچ بر رشد دستگاه گوارش و عملکرد جوجه‌های گوشتی در آزمایش یک:‌ ‌195 قطعه جوجه گوشتی یکروزه، سویه راس 308 و در آزمایش دو:‌ ‌224 قطعه جوجه گوشتی یکروزه، سویه هوبارد کلاسیک مورد استفاده قرار گرفت، در آزمایش 1 ‌، تیمار شاهد ( تحمل گرسنگی 48 ساعت پس از هچ ) با تیمارهایی که از ژل یا غذای دانه ای شکل مخصوص تغذیه اولیه به مدت 48 و 96 ساعت‌ ‌پس از هچ برخوردار بودند، مورد مقایسه قرار گرفتند.در آزمایش 2 نیز تیمار شاهد ( تحمل گرسنگی 8 ساعت پس از هچ ) با تیمار برخوردار از ژل به مدت 8 ساعت پس از هچ و تیمار مصرف کننده آنتی بیوتیک همراه دان مورد مقایسه قرار گرفتند. در 6 هفته دوران پرورش برای تمامی تیمارها وزن بدن، غذای مصرفی و ضریب تبدیل محاسبه گردید. در آزمایش 1، در روزهای 1، 3، 7 و 21، وزن کیسه زرده، کبد، پیش معده، سنگدان و وزن و طول روده کوچک در یک جوجه از هر تکرار اندازه گیری گردید. در آزمایش 2، در روز 21، وزن و طول روده کوچک در 1 جوجه از هر تکرار اندازه گیری شد با استفاده از برنامه آماری SAS در قالب طرح کاملاً تصادفی و آزمون دانکن ارقام بدست آمده مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت.نتایج نشان داد که تغذیه ژل پس از هچ، در آزمایش 2 در هفته‌های 4-1، وزن بدن را نسبت به گروه شاهد به طور معنی‌داری افزایش داد (05/0 ‌“‌p.) غذای مصرفی و ضریب تبدیل با تغذیه اولیه تفاوت معنی‌داری نیافتند (05/0.)p> در روز 3 آزمایش 1، وزن نسبی کبد و سنگدان در تیمارهای برخوردار از تغذیه اولیه بیشتر از تیمار شاهد بود (05/0 ‌“‌p) .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

EFFECT OF POSTHATCH FEEDING ON GROWTH OF DIGESTIVE TRACT PERFORMANCE OF BROILERS

نویسندگان [English]

  • shaban rahimi 1
  • Shima Tasharrofi 2
  • Seyyed Mohammad Mahdi Kiaei 3
چکیده [English]

Effect of early- feeding of broiler chicks immediately after hatch with gel or granule, on performance, the relative weight of yolk sac, liver, proventricolus, gizzard and the relative weight of weight and length of small intestine were investigated. Analyzing the data by using SAS statistical program including complete randomly design and Duncan test, showed that post hatch feeding of gel, could increase body weight in comparison to control group (p£|0.05). Feed intake and feed conversation ratio did not show any significant differences between groups (p>0.05). The relative weight of liver and gizzard in early feeding groups increased in comparison to control group (p£|0.05) and post hatch feeding could increase relative length of small intestine(p£|0.05). In conclusion, according to the results of this study, performance and growth of digestive tract of broiler chicks that received post hatch feeding was more than control. Also, comparison of different methods of early feeding showed that high humidity of gel caused more benefits on performance of broilers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • broiler
  • Digestive tract
  • performance
  • post-hatch feeding