بررسی شیوع اورنیتوباکتریوم رینوتراکئال در گله‌های مرغ گوشتی مبتلا به عوارض تنفسی در استان مرکزی

نویسندگان

1 موسسه واکسن و سرم سازی رازی شعبه اراک

2 موسسه واکسن و سرم سازی رازی کرج

3 بخش خصوصی دامپزشکی، تهران

4 اداره کل دامپزشکی استان مرکزی

چکیده

بیماریهای تنفسی از عوارض معمول موجود در گله‌های طیور گوشتی بوده و از عوامل مهم زیان اقتصادی در این مزارع به حساب می‌آیند. درطی دهه» گذشته یک باکتری گرم منفی پلئومورف از مرغهای گوشتی با علائم تنفسی جدا شده است که در حال حاضر تحت عنوان اورنیتوباکتریوم رینوتراکئال نامیده می‌شود. در این مطالعه نمونه‌های نای و ریه تهیه شده از مرغان دارای علائم تنفسی در 173 مرغداری گوشتی تحت عملیات کشت باکتریایی قرار گرفت. به منظور تعیین هویت باکتری از تستهای بیوشیمیایی اختصاصی استفاده بعمل آمد. در این مطالعه اورنیتوباکتریوم رینوتراکئال از نمونه‌های مربوط به 17 مرغداری (8/9درصد) جدا گردیده ، علاوه بر این حساسیت باکتری‌های جدا شده به آنتی بیوتیک‌های مختلف به روش کربی – باور مورد آزمایش قرار گرفت و اغلب آنها نسبت به داکسی سایکلین حساسیت نشان دادند . با توجه به نتایج بدست آمده توجه به biosecurity و استفاده از واکسن در گله‌های مادر توصیه می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

SURVEY OF PREVALENCE OF ORNITHOBACTERIUM RHINOTRACHEALE IN BROILER FARMS AFFECTED WITH RESPIRATORY DISORDERS IN KARKAZI PROVINCE

نویسندگان [English]

  • Shamsoddin Ghaemmaghami 1
  • Jalil Vande Yousefi 2
  • Hojjatollah Niroumand 3
  • Abbas Ali Monsefi 3
  • Saeed Ahmadloo 4
چکیده [English]

Respiratory diseases are considered as common disorders in broiler farms. Over the past decade a pleomorphic gram negative bacteria which isolated from broilers with respiratory diseases now calls ornithobacterium rhinotracheale . In this study, samples from trachea and lung collected from chicken with clinical respiratory signs in 173 broiler farms and then subjected on bacterial culture. The bacteria were identified using specific biochemical tests. The ornithobacterium rhinotracheale was isolated from 17 samples (9/8%) . in addition sensitivity of isolated bacteria against different antibiotic was examined with kerby- bauer method. As results most of the isolates were sensitive to doxycycline antibiotic. Therefore, biosecurity and vaccination in bieeders is recommended.
Respiratory diseases are considered as common disorders in broiler farms. Over the past decade a pleomorphic gram negative bacteria which isolated from broilers with respiratory diseases now calls ornithobacterium rhinotracheale . In this study, samples from trachea and lung collected from chicken with clinical respiratory signs in 173 broiler farms and then subjected on bacterial culture. The bacteria were identified using specific biochemical tests. The ornithobacterium rhinotracheale was isolated from 17 samples (9/8%) . in addition sensitivity of isolated bacteria against different antibiotic was examined with kerby- bauer method. As results most of the isolates were sensitive to doxycycline antibiotic. Therefore, biosecurity and vaccination in bieeders is recommended.

کلیدواژه‌ها [English]

  • broiler
  • ornithobacterium rhinotracheale
  • Prevalence
  • respiratory disorders