بررسی آلودگی‌های انگلی نشخوارکنندگان بومی استان گلستان

نویسندگان

1 گروه انگل‌شناسی دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد گرمسار

2 گروه انگل‌شناسی دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران

چکیده

د‌ر مطالعه حاضر به منظور بررسی تنوع آلودگی‌های انگلی نشخوارکنندگان بومی در استان گلستان، محتویات لوله گوارش 234 راس دام، 260 کبد، 180 ریه، عضلات مخطط و قلب 350 راس دام، محوطه بطنی 300 راس دام و 100 جفت چشم گاو جهت آلودگی به انواع کرمها و نوزادان آنها مورد بررسی قرار گرفت. 800 نمونه خونی جهت تعیین ابتلا به تک یاخته‌های خونی و همچنین سطح بدن 700 راس دام از نظر آلودگی به انواع بندپایان مطالعه گردید. ‌ نتایج نشان داد که 74/19درصد گوسفندان آلوده به انواع انگلهای کرمی لوله گوارش بودند و از آنها 8 گونه نماتود و تنها یک گونه سستود جدا گردید. در کبد، ریه و محوطه بطنی نیز آلودگی کرمی به ترتیب 4/14درصد، 5/7درصد و 22/22درصد گزارش گردید. 14/8درصد گوسفندان آلوده به انواع به تک یاخته‌ها و 33/23درصد آلوده به انگلهای خارجی بودند. در بررسی محتویات لوله گوارش بزها 49/22 درصد آلوده به انواع انگلهای کرمی بودند و 8 گونه نماتود و سه گونه سستود جدا گردید. در کبد، ریه و محوطه بطنی نیز آلودگی کرمی به ترتیب 6/16 درصد، 5/7درصد و 5/37درصد گزارش گردید. در بزهای مورد مطالعه 96/2درصد آلوده به تک یاخته و 22/22درصد آلوده به انگلهای خارجی بودند. در بررسی محتویات لوله گوارش گاوها نیز 4/10درصد آنها آلوده به انواع انگلهای کرمی بودند که یک گونه نماتود و یک گونه ترماتود جدا گردید. در کبد و ریه نیز آلودگی کرمی به ترتیب 5/6درصد و 16/4درصد گزارش گردید. در گاوهای فوق 10درصد آلوده به تک یاخته و 33/43درصد آلوده به انگلهای خارجی بودند. از قلب و عضلات مخطط هیچیک از دامها انگل کرمی جدا نگردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

STUDY ON PARASITIC INFECTION OF THE DOMESTIC RUMINANTS IN GOLESTAN PROVINCE

نویسندگان [English]

  • Shahrokh Ranjbar Bahadori 1
  • Ali Eslami 2
  • Reza Agha ebrahimi Samani 2
چکیده [English]

Present research was for Study on parasitic infections of domestic ruminants in Golestan province. 234 samples of the gastrointestinal tracts contents, 260 livers, 180 lungs, 350 hearts and muscles, 300 abdominal cavities and 100 eyes for infection to helminthes, 800 blood samples for protozoa and external coats of 700 animals were examined for arthropoda. Results showed that 19.74% of sheep gastrointestinal contents were infected to helminthes and 8 species of nematodes and one species of cestode were isolated. Helminth infection in liver, lung and abdominal activity were 14.4%, 7.5% and 22.22% respectively. Also infection to protozoa was 8.14% and to ectoparasites was 23.33%. 22.49% of goat gastrointestinal contents were infected to helminthes and 8 species of nematodes and three species of cestodes were isolated. Helminth infection in liver, lung and abdominal activity were 16.6%, 7.5% and 37.5% respectively. Also infection to protozoa was 2.96% and to ectoparasites was 22.22%. 10.4% of cattle gastrointestinal contents were infected to helminth parasites and one species of nematode and one species of trematoda were isolated. Helminth infection in liver and lung were 6.5%, 4.16% respectively. Also infection to protozoa was 10% and to ectoparasites was 43.33%. No helminth was isolated from heart and muscles in above-mentioned ruminants.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Domestic ruminants
  • Golestan province
  • Parasitic infections