بررسی مقاومت آنتی‌بیوتیکی در سالمونلاو اشریشیاکلی‌های جدا شده از جوجه ها در اطراف شیراز

نویسندگان

1 گروه پاتوبیولوژی دانشکده دامپزشکی دانشگاه شیراز

2 گروه علوم پایه دانشکده دامپزشکی دانشگاه شیراز

3 دانش آموخته دانشکده دامپزشکی دانشگاه شیراز

چکیده

باکتری‌های سالمونلا و اشریشیاکلی جدا شده از مرغ از نظر مقاومت در برابر آنتی بیوتیک‌های مختلف مورد بررسی قرار گرفتند. 150 نمونه از پرندگان تلف شده در مرغداری‌های اطراف شیراز اخذ و برای شناسایی سالمونلا و اشریشیاکلی بر روی محیط‌های غنی کننده و اختصاصی کشت داده شدند. آزمایش سنجش حساسیت به روش انتشار از دیسک به عمل آمد و MIC ‌و MBC ‌به روش تهیه رقت‌های متوالی برای داکسی سیکلین نیز تعیین گردید.‌ ‌در این بررسی از مجموع 69 مورد جدایه، 58 مورد اشریشیاکلی و 11 مورد سالمونلا شناسایی شد. در صد مقاومت عوامل جدا شده برای تایلوزین و اریترومایسین، داکسی سیکلین، انروفلوکساسین، اکسی تتراسیکلین، و کلرامفنیکل به ترتیب صد، 7/79، 5/69، 8/76، و 6/24 تعیین شد. همچنین میزان MIC ‌برای اشریشیاکلی 8 تا 64 و برای سالمونلا 1 تا 64 میکروگرم در میلی لیتر بدست آمد. کمترین میزان مقاومت (6/24 درصد) مربوط به کلرامفنیکل بود که با توجه به مصرف انسانی آن و احتمال مقاومت متقاطع بین کلرامفنیکل و تتراسیکلین یا کلرامفنیکل و اریترومایسین، انتظار می‌رفت مقاومت در برابر این دارو بیشتر باشد. با در نظر گرفتن امکان مقاومت متقاطع در بین آنتی بیوتیک‌های یک خانواده و نیز استفاده داکسی سیکلین در صنعت طیور، نتایج بدست آمده در مورد این آنتی بیوتیک دور از انتظار نمی‌باشد.‌

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

ANTIBIOTIC RESISTANCE OF SALMONELLA AND ESCHERICHIA COLI ISOLATED FROM CHICKEN IN SHIRAZ AREA

نویسندگان [English]

  • Roya Firouzi 1
  • Hamid Rajaian 2
  • Payam Daneshgar 3
چکیده [English]

Antibiotic resistance pattern of Salmonella and E. coli isolated from chickens against several antibiotics was determined. A total of 150 samples from chickens were isolated and identified using various enrichment and special media. Disc diffusion antibiotic susceptibility test was performed and MIC and MBC of doxycycline were also determined using serial dilution method. Sixty nine bacterial isolates were obtained from which 58 isolates were E. coli and 11 isolates were Salmonella. The percentage of resistance against tylosin and erythromycin, doxycycline, enrofloxacin, oxytetracycline, and chloramphenicol were 100, 79.7, 69.5, 76.8 and 24.6, respectively.MIC values for E. coli and Salmonella were obtained to be 8-64 and 1-64 µg/ml, respectively. The lowest resistance obtained belongs to chloramphenicol (24.6%). One should expect a higher degree of resistance against chloramphenicol, as this antibiotic is used in human medicine and cross resistance may also occur between chloramphenicol/tetracyclines and chloramphenicol/erythromycin. Doxcycline is also used in chicken production. Considering the fact that cross resistance may occur among members of tetracyclines, the result obtained in this respect, is not far from expectation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Antibiotic resistance
  • doxycycline
  • E. coli
  • MIC
  • Salmonella