مطالعه آناتومیکی شاخه‌های سرخرگ کاروتید خارجی در شتر یک کوهانه و مقایسه» آن با نشخوارکنندگان و تک سمیان

نویسندگان

1 گروه علوم پایه آموزشکده دامپزشکی شهمیرزاد

2 گروه علوم پایه دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران

چکیده

شاخه‌های سرخرگ کاروتید خارجی در تعداد شش سر شتر یک کوهانه تهیه شده از کشتارگاه، پس از طی دوره ثبوت در فرمالین 10درصد تشریح و مطالعه شد. سرخرگ کاروتید مشترک در شتر یک کوهانه به سه شاخه شامل سرخرگ‌های کاروتید داخلی و کاروتید خارجی و پس سری تقسیم می‌شود، واز این نظرشبیه تک سمی‌ها است. سرخرگ کاروتید خارجی شاخه اصلی سرخرگ کاروتید مشترک محسوب می‌شود. سرخرگ زبانی در شتر یک کوهانه مانند نشخوارکنندگان کوچک به طور مستقل از سرخرگ کاروتید خارجی منشعب شده و به زبان خون‌رسانی می‌کند. سرخرگ کاروتید خارجی در زیر مفصل آرواره‌ای– گیجگاهی به دو شاخه شامل سرخرگ ماگزیلاری و گیجگاهی سطحی تقسیم می‌شود. در شتر یک کوهانه مانند نشخوارکنندگان کوچک اولین انشعاب از سرخرگ گیجگاهی سطحی بنام سرخرگ عرضی صورت، تمام ناحیه» صورت را خون‌رسانی می‌کند ولی مسیر این سرخرگ کمی با سرخرگ عرضی صورت در نشخوارکنندگان کوچک متفاوت است. سرخرگ ماگزیلاری در شتر مانند نشخوارکنندگان موقعیت خارج استخوانی دارد و به نظر می‌رسد که در شتر تنها شبکه میرابل قدامی‌جهت تشکیل شبکه میرابل سخت شامه‌ای قدامی‌وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

ANATOMICAL STUDY ON BRANCHES OF EXTERNAL CAROTID ARTERY IN ONE HUMPED CAMEL (CAMELUS DROMEDARIUS) AND COMPARING IT WITH RUMINANTS AND EQUINE

نویسندگان [English]

  • Mohammad Hasan Yousefi 1
  • Hasan Gilanpour 2
  • Bizhan Radmehr 2
چکیده [English]

The branches of external carotid artery were dissected and studied in six one humped camels.These specimens were preparated from slaughterhouse and fixed in10% formaline. The common carotid artery in one humped camel is divided into three branches , including , occipital artery , internal carotid artery and external carotid artery which in this respect it was similar to that of equine. External carotid artery was the main branch of common carotid artery. Lingual artery in one humped camel was similar to that of the small ruminants and separated from external carotid artery. External carotid artery under the temporomandibular joint was divided into two branches ; the maxillary and superficial temporal arteries. In one humped camel similar to that of the small ruminants , transverse facial artery was separated from the superficial temporal artery and was the major source of blood supply to the facial region. Direction and the course of this artery in camal was slightly different from that of the small ruminants. Maxillary artery had an extraosseous position in one humped camel. There was only one rete branch in camel,similar to rostral rete branches of the ruminants. The branch entered through the orbitorotundum foramen to form extradural rete mirabile.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Anatomy
  • Artery
  • Camel
  • external carotid artery