بررسی میزان شیوع کریپتوسپوریدیوم در ‌گاوها و گوساله‌های اسهالی و غیر اسهالی شهرستان خرم آباد

نویسندگان

1 گروه علوم درمانگاهی آموزشکده دامپزشکی دانشگاه لرستان

2 گروه علوم پایه آموزشکده دامپزشکی دانشگاه لرستان

چکیده

دراین تحقیق نمونه‌های دامی در چهار مرحله طی فصول پاییز و زمستان 1381 و بهار و تابستان 1382 از گوساله‌ها، تلیسه‌ها و گاوهای بالغ اسهالی و غیر اسهالی جمع‌آوری گردید. نمونه برداری در مدت یکسال در گروه سنی زیر 10 سال انجام گرفت که به چهار گروه سنی 6-0، 12-7، 24-13 ماه و 10-2 سال تقسیم شدند. در هر فصل 100 نمونه و در مجموع 400 نمونه در مدت یکسال از گوساله‌ها، تلیسه‌ها و گاوهای بالغ اسهالی و غیر اسهالی و به‌طورمساوی از دامهای نر و ماده جمع‌آوری گردید. نمونه‌ها پس از جمع‌آوری به آزمایشــگاه منتقل گردیدند و پس از آماده ســازی نمونه‌های مدفوع، رنگ آمیزی به‌روش ذیل نلسون تغییر شکل یافته انجام گرفت. دراین روش رنگ آمیزی اووسیست‌های کریپتوسپوریدیوم به‌شکل مدور با رنگ قرمز در زمینه سبز کاملاً مشخص بودند و اندازه آنها 6-3 میکرون بود. اساس تشخیص اووسیست‌های کریپتوسپوریدیوم در این روش دیدن اسپوروزوئیت‌ها در درون اووسیست‌ها بود. ‌میزان آلودگی در جمعیت دامهای مورد مطالعه در چهار فصل در حدی یکسان بود. درجمعیت دامهای بدون ابتلاء به اسهال، گاوهای بالغ بالاترین میزان آلودگی را نشان دادند(75/23درصد) و در جمعیت دامهای مبتلا به اسهال، گوساله‌ها بالاترین میزان آلودگی را نشان دادند(87/21درصد.) ‌پس نتیجه می‌شود که کریپتوسپوریدیوم در گاوهای بالغ اغلب به‌شکل بدون علامت کلینیکی و در گوساله‌های زیر 6 ماه اغلب با علامت کلینیکی(اسهال) دیده می‌شود. درصد آلودگی دام‌ها در شهرستان خرم‌آباد (5/17‌درصد)بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A SURVEY ON PREVALENCE RATE OF CRYPTOSPORIDIOSIS AMONG DIARRHEIC AND HEALTY CATTLE AND CALVES IN KHORAM-ABAD, IRAN

نویسندگان [English]

  • Shahram Maleki 1
  • Hasan Nayebzadeh 2
چکیده [English]

The present study was done from winter 2003 until spring 2004. Faecal Samples(n=400) were collected from calves and cattle in four age groups:0-6,7-12,13-24 months and 2-10 years old.Sample were stained by modified Ziel-Nelson method and oocytes of cryptosporidium were diagnosed on the basis of their sporozoiets. Infection rate was equal amomg animals during all seasons. Adult cattle had the highest infection rate in the healthy ones (23.75%). on the other hand, the highest prevalence rate of infection in the diarrheic animals was seen in the calves. While bovine cryptosporidiosis accompanying is with diarrhea in the <6 months of age, it has not any clinical signs in the adult ones.The present animals in Khorram-Abad(17.5%) were infected.
The present study was done from winter 2003 until spring 2004. Faecal Samples(n=400) were collected from calves and cattle in four age groups:0-6,7-12,13-24 months and 2-10 years old.Sample were stained by modified Ziel-Nelson method and oocytes of cryptosporidium were diagnosed on the basis of their sporozoiets. Infection rate was equal amomg animals during all seasons. Adult cattle had the highest infection rate in the healthy ones (23.75%). on the other hand, the highest prevalence rate of infection in the diarrheic animals was seen in the calves. While bovine cryptosporidiosis accompanying is with diarrhea in the <6 months of age, it has not any clinical signs in the adult ones.The present animals in Khorram-Abad(17.5%) were infected.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Calf
  • Cattle
  • children
  • cryptosporidium
  • Diarrhea