بررسی فعالیت تخمدانی متعاقب اولین زایش در گاوهای شیری هلشتاین

نویسندگان

1 گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان

2 گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران

چکیده

زمینه مطالعه: آنستروس پس از زایش در گاوهای شکم اول نسبت به گاوهای چند شکم زا شدیدتر است. هدف: هدف مطالعه حاضر بررسی فعالیت تخمدانی در این گاوها با استفاده از اولتراسونوگرافی و تغییرات روزانه پروژسترون بود. روش کار:‌ ‌مطالعه روی 7 راس دام سالم انجام شد. خون گیری و سـونـوگـرافی روزانه، از روز 6 تا سومین تخمک ‌‌گذاری پس از زایش، انجام شد. نتایج:‌ ‌فولیکول‌های تخمدانی با قطرmm10£ حاصل از اولین موج فولیکولی، در فاصله 48/1 ± 5/11 روز پس از زایمان در تمام دام‌ها مشاهده شد. اولین فولیکول غالب پس از زایش در هیچ یک از دام‌ها تخمک گذاری نکرد. هیچ یک از دام‌ها قبل از روز20 پس از زایش تخمک ‌گذاری نکردند. تفاوتی در قطر و میزان رشد فولیکول تخمک گذار قبل از اولین، دومین و سومین تخمک‌گـذاری پس از زایش مشاهده نشد (05/0 p>‌.) فاصله زایش تا اولین تخمک گذاری 89/6 ± 1/48 روز محاسبه گردید. میانگین قطر جسم زرد اولیـن( mm94/ 0±8/18) نـسـبــت بــه دومـیــن سـیـکــل فـحلــی( mm89/0±24) کــوچکتـر بـود (05/0‌p<‌.) میـانگیـن غلظت پروژسترون در اولین( ng/mL24/0 ± 2) در مقایسه با دومین سیکل( ng/mL36/0 ± 6/3) کمتر بود (05/0p<‌.) نتیجه گیری نهایی:‌ ‌بطور خلاصه، طولانی بودن فاصله زایش تا اولین تخمکگذاری در گاوهای شیری شکم اول در اثر عدم تخمک گذاری و تحلیل فولیکول غالب اولین موج فولیکولی پس از زایش بوده و بدلیل تاخیر یا عدم تشکیل این فولیکول نمی باشد. ‌

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Postpartum ovarian activity in primiparous Holstein dairy cows

نویسندگان [English]

  • Amir Niasari-Naslaji 1
  • Amir Niasari-Naslaji 2
  • Mahdi Vojgani 2
  • Darab Nikjou-Mamaghani 2
  • Hamid Amanlou 1
چکیده [English]

BACKGROUND: Postpartum anestrus is a major problem in primiparous dairy cows. OBJECTIVES: The objective of this study was to investigate postpartum ovarian activity in primiparous Holstein dairy cows. METHODS: Seven primiparous Holstein dairy cows were monitored for ovarian activity using a combination of ultrasound examination and alteration in progesterone concentrations. Daily blood sampling and ultrasound examination were conducted starting from day 6 until the third ovulation postpartum. RESULTS: First wave dominant follicles (>10 mm in diameter) were detected on day 11.5±1.48 postpartum. This follicle did not ovulate in any of the experimental cows. Moreover, none of the cows ovulated within 20 days postpartum. There was no difference in the follicular growth rate and the diameter of ovulatory follicles between the first, the second and the third ovulations postpartum (p>0.05). Interval from calving to the first postpartum ovulation was 48.1±6.89 days. Mean diameter of corpus luteum and progesterone concentrations of the first cycle (18.8±0.94 mm and 2.0±0.24 ng/mL) were significantly less than those of the second cycle (24.0±0.89 mm and 3.6±0.36 ng/mL; p<0.05). CONCLUSIONS: In conclusion, increased interval from parturition to the first ovulation is not due to the delayed or lack of the first wave dominant follicle formation after parturition; but is due to the regression of this follicle.

کلیدواژه‌ها [English]

  • postpartum anestrus
  • primiparous dairy cows
  • progesterone
  • Ultrasonography