اثرات تحریک ایمنی و رشد لوامیزول، ارگوسان و سه عصاره گیاهی در ماهی کپور معمولی (‌‌Cyprinus carpio)

نویسندگان

1 بخش بیماری‌های آبزیان، گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید چمران اهواز

2 گروه بهداشت و بیماری‌های آبزیان، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران

چکیده

زمینه مطالعه‌: بهبود کارایی سیستم ایمنی ماهی یکی از روش های مهم پیشگیری از بیماری‌ها و تحریک رشد می باشد. در بین محرک های ایمنی، انواع طبیعی بویژه عصاره های گیاهی، به علت ایجاد آسیب کمتر به ماهی و محیط زیست اخیرا بیشتر مورد توجه بوده اند.‌ ‌ هدف‌: در این تحقیق اثــرات تـحــریــک رشــد و ایـمـنــی دو مــاده ارگــوســان و لــوامـیـزول بـا سـه عصـاره گیـاهـی سـرخـارگـل Echinacea purpurea، کنـدر thurifera Boswellia و آویشن ‌ Zataria multiflora در ماهی کپور معمولی مورد بررسی قرار گرفت. روش کار‌: بدین منظور تعداد 450 قطعه ماهی کپور معمولی ( وزن g22/1±12/11) به 6 تیمار در سه تکرار تقسیم گردیدند: 1– اکیناسه 2– لوامیزول، 3– آویشن، 4– ارگوسان، 5– کندر و 6– کنترل. مواد مورد استفاده بصورت همگن با خوراک ماهی کپور مخلوط شده و به مدت 6 هفته ماهی‌ها با خوراک مخصوص هر تیمار تغذیه گردیدند. ‌ شاخص های رشد در انتهای دوره بین تیمارهای مقایسه شده و بعد از خونگیری انتهای دوره فاکتورهای هماتولوژیک شامل هماتوکریت، هموگلوبین، تعداد گلبول‌های قرمز و سفید و اندیس‌های گلبولی MCH)، MCV و ‌(MCHC بین تیمارها مقایسه گردید. ماهی‌های باقی مانده در روز 42 تحقیق با باکتری زنده آئروموناس هیدروفیلا‌ ‌چالش داده شده و درصد تلفات بعد از چالش ثبت گردید. نتایج: تفاوت معنی‌داری در نرخ رشد ویژه و ضریب تبدیل غذایی در تمام تیمارها به جز تیمار آویشن‌، نسبت به تیمار شاهد وجود داشت‌(05/0.

p ) تعداد گلبول‌های سفید خونی در تیمار های اکیناسه، ارگوسان و لوامیزول به ترتیب برابر mL500 ±7750، 590 ±7830 و810±7380 بود که بطور معنی‌داری از تیمار کنترل( mL123±6380) بیشتر بود. سایر فاکتورهای خونی تحت تاثیر مواد مصرفی در تحقیق قرار نگرفتند. نتیجه‌گیری‌نهایی: دو عصاره گیاهی اکیناسه و کندر اثرات تحریک رشد و ایمنی قابل رقابت با ارگوسان و لوامیزول می‌باشند ولی عصاره آویشن تأثیری در رشد و مقاومت ماهی کپور معمولی ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Immunostimulatory and growth stimulation effects of Ergosan, Levamisole and herbal extracts in Cyprinus carpio

نویسندگان [English]

  • Mojtaba Alishahi 1
  • Mahdi Soltani 2
  • Mehrzad Mesbah 1
  • Ashkan Zargar 2
چکیده [English]

BACKGROUND: Enhancement of the immune system seems to be the most promising method of preventing fish diseases and increasing growth rate. Biodegradable and biocompatible immunostimulants obtained from natural sources (particularly herbal extracts) have received great attention for fish. OBJECTIVES: In this study the immunostimulatory and growth stimulation effects of herbal extracts (Echinacea purpurea, Boswellia thurifera, Zataria multiflora), Ergosan and Levamisole were evaluated in common carp. METHODS: 450 fish (11.12±1.22 g) were randomly divided into 6 groups in triplicate and fed with experimental diet for 6 weeks. Fish in groups 1 to 5 were fed by food supplemented with E. purpurea, B.thurifera, Z.multiflora, Ergosan and Levamisole, respectively. Group 6 was fed with basal food without supplementation. The Growth performance indices were evaluated at the end of study and blood samples were collected from 6 fish in each group. packed cell volume, haemoglobin concentration, red blood cell counts, white blood cell counts mean corpuscular hemoglobin, mean corpuscular volume and mean corpuscular hemoglobin concentration were compared among the groups. In each group, thirty fish were challenged with live Aeromonas hydrophila on day 42 and mortality rate was studied. RESULTS: Mortality rate showed no significant difference among groups (p>0.05). Specific growth rate (SGR) and food conversion rate (FCR) showed significant increase in all groups except (Zataria multiflora) compared to the control. Post challenge mortality rate decreased in all groups except (Zataria multiflora) compared to the control (p<0.05). WBC values in Ergosan, E. purpurea and levamisole groups were 7830±590, 7750±500 and 7380±810 per mL respectively which, showed significant (p<0.05) increased compared to the control group (6380±123mL), However no significant changes were seen in the other haematological parameters (p>0.05). CONCLUSIONS: It can be concluded that extract of E. purpurea and B.thurifera have immunostimulatory and growth stimulation effects in common carp which are comparable with the effects of two well documented fish immunostimulants, Ergosan and Levamisole.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Boswellia thurifera
  • Echinacea purpurea
  • ergosan
  • levamizol
  • Zataria multiflora