مطالعه شاخص‌های بیماریزایی ویروس‌های بیماری نیوکاسل جداشده از مرغداری‌های صنعتی ایران

نویسندگان

1 گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران

2 گروه بیماریهای طیور، موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی

3 مدیریت کنترل کیفی، موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی

چکیده

زمینـه مطالعه:‌بیماری نیوکاسل( ND)توسط سروتیپ یک پارامیکسو ویروس ‌‌های طیور ایجاد می‌شود. سویه‌های ویروس نیوکاسل را به چهار پاتوتیپ به نام‌های ولوژنیک، مزوژنیک، لنتوژنیک، و غیربیماریزای روده‌ای گروه بندی می‌نمایند. هدف:‌‌هدف از این‌‌مطالعه، بررسی شاخص‌های بیما‌‌ریزایی ویروس‌های بیماری نیوکاسل جداشده از گله‌های طیور ایران بود. روش کار:‌‌نمونه‌های فراوانی از گله‌های مختلف از استان‌های مختلف کشور تهیه شدند و برای جداسازی ویروس نیوکاسل آماده سازی شدند. از میان تعداد زیادی ویروس نیوکاسل جدا شده، 12 جدایه متعلق به 10 استان کشـور کـه بیشتـریـن تراکم پرورش طیور را دارند مورد بررسی قرار گرفتند. از این جدایه‌ها دودمان ژنتیکی خالص( Clone) به روش Limiting dilution تکثیر و تولید شد. سپس شاخص‌های بیماریزایی( MDT، ICPIو IVPI )ویروس‌های کلون شده برای هر یک از این جدایه‌ها تعیین و با شاخص‌های بیماریزایی دو سویه شناخته شده استاندارد ‌56/33 Herts و Texas GB مقایسه شدند. ‌نتایج: نتایج نشان داد که مقادیر شاخص‌های بیماریزاییجدایه‌های مورد مطالعه برای MDT از 6/41 تا 60 ساعت، برای ICPI از 76/1 تا 91/1 و برای IVPI از 68/2 تا 88/2 متفاوت بودند و این نشان می‌داد جدایه‌های مذکور در پاتوتیپ ولوژنیک جای دارند. نتیجه گیری نهائی:‌‌یافته‌های این مطالعه نشان داد ویروس‌های نیوکاسل بسیار حاد که از لحاظ حدت نزدیک و یا حتی بالاتر از سویه‌های حاد استاندارد قرار دارند در مرغداری‌های ایران در چرخش هستند. لذا جداسازی، شناسایی، تعیین پاتوتیپ، و بررسی خصوصیات ملکولی جدایه‌های ویروس‌نیوکاسل در ایران، مسئولان ذیربط را در اتخاذ تصمیمات صحیح برای کاهش خطرات ناشی از بیماری نیوکاسل که صنعت طیور ایران را تهدید می‌کند، یاری خواهد نمود.‌‌

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Pathogenicity indices of Newcastle disease viruses isolated from Iranian poultry flocks in Iran

نویسندگان [English]

 • Mohammad Abdoshah 1
 • Seyed Ali Pourbakhsh 2
 • Seyed Mostafa Peighambari 1
 • Bahram Shojadoost 1
 • Reza Momayez 2
 • Zohreh Mojahedi 3
چکیده [English]

BACKGROUND: Newcastle disease (ND) is caused by serotype I of avian paramyxoviruses. The ND virus (NDV) strains are conveniently grouped as velogenic, mesogenic, lentogenic, and nonpathogenic-intestinal pathotypes. OBJECTIVES: The purpose of this study was to determine the pathogenicity indices of the isolated NDVs from poultry flocks in Iran. METHODS: Samples were provided from poultry flocks in different provinces of Iran and prepared for NDV isolation. From many isolated NDVs, 12 isolates belonged to 10 provinces with highly populated poultry farms which were selected for this study. A clone for each of these virus isolates was generated using limiting dilution procedure. Then, the mean death time (MDT), intracerebral pathogenicity index (ICPI), and intravenous pathogenicity index (IVPI) were determined for each virus clone and compared with those of standard virulent strains such as Hertz 33.56 and Texas GB. RESULTS: The results showed that the pathogenicity indices of the NDVs in the present study ranged from 41.6 - 60 hr for MDT, 1.76 - 1.91 for ICPI, and 2.68 - 2.88 for IVPI indicate which the velogenic type of our viruses. CONCLUSIONS: The findings of this study suggested that the very virulent NDVs currently circulating in Iranian poultry flocks are close to and even more virulent than standard virulent NDVs. Isolation, identification, pathotype determination, and molecular characteriz-ation of Iranian NDVs may help authorities to make right decisions to reduce the risks posing the Iranian poultry industry.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Iran
 • Newcastle disease virus
 • pathogenicity indices
 • Pathotype
 • Poultry