کاهش انتخابی جنین درسگ‌های آبستن باایجاد ایست قلبی تحت هدایت اولتراسوند

نویسندگان

1 گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران

2 بخش پریناتولوژی، بیمارستان مهدیه،دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

چکیده

زمینه مطالعه: درخواست‌ برای سقط جنین، متعاقب جفتگیری‌های ناخواسته حیوانات، یکی از متداولترین مراجعات تولید مثلی به دامپزشکان است.‌ ‌هدف: در تحقیق حاضر سعی شد تا با ایجاد ایست قلبی در جنین سگ‌های آبستن، تعداد جنین‌ها کاهش داده شود. روش کار: برای این منظور از 6 قلاده سگ آبستن با نژاد مخلوط که بین روزهای 36 تا 54 آبستنی قرار داشتند استفاده شد. مرگ جنینی با تزریق کلرید پتاسیم به داخل حفرات قلبی جنین‌ها تحت هدایت اولتراسوند و از طریق جدار شکم انجام گرفت.‌ ‌نتایج: سقط انتخابی در 4 سگ (6/66% از نمونه‌ها) با موفقیت به انجام رسیـد و در 2 مـورد دیگـر (4/33%)به سقط کامل آبستنی منجر گردید؛ در هیچ یک از سگ‌ها عوارض جانبی متعاقب انجام عملیات رویت نشد.‌ ‌نتیجه‌گیری‌نهایی: اطلاعات موجود در این تحقیق نشان از امکان القا انتخابی سقط در جنین‌ها دارد و به نظر می‌رسد ایجاد مرگ جنینی تحت هدایت اولتراسوند روشی عملی و بی‌خطر برای کنترل جمعیت در سگ‌ها بوده و نیز بستر جدیدی برای تحقیقات تولید مثلی در آنان فراهم آورد. ‌ ‌

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Selective reduction of fetuses in the bitch using induction of fetal death by ultrasound guidance

نویسندگان [English]

  • sarang soroori 1
  • Soraya Saleh Gargari 2
  • Mohammad Molazem 1
  • Davod Faskhoodi 1
چکیده [English]

BACKGROUND: Unwanted pregnancy termination is a big issue for dog owners. OBJECTIVES: In this study we attempted to reduce the number of fetuses in pregnant bitches through ultrasound-guided induced fetal death. METHODS: The study was performed on 6 privately owned crossbred pregnant bitches, in the second and third trimester of pregnancy, with variable number of fetuses (n=2 to 8). Fetal death was induced by transabdominal injection of potassium chloride (KCl) into the fetal cardiac chamber under ultrasonographic guidance. RESULTS: While selective fetal reduction was successfully achieved in 4 bitches (66.6%) 2 bitches showed complete pregnancy termination. CONCLUSIONS: Data presented in this research provide evidence for possible use of this technique in order to selectively reduce the number of fetuses without whole pregnancy termination in the bitch. Ultrasound-guided induced fetal death seems to be a safe procedure and a viable method for reducing the number of fetuses with no side effect in the bitch.

کلیدواژه‌ها [English]

  • abortion
  • bitch
  • Fetus
  • pregnancy
  • Ultrasound