تأثیر نانو ذرات نقره کلوئیدی بر جمعیت فلور باکتریایی روده ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)

نویسندگان

1 گروه شیلات، دانشکده علوم دریایی، دانشگاه تربیت مدرس

2 دانش آموخته گروه شیلات، دانشکده علوم دریایی، دانشکاه تربیت مدرس

چکیده

زمینه مطالعه: با توسعه روزافزون نانوتکنولوژی نگرانی‌های زیادی در خصوص خطرات احتمالی رهایش مواد محتوی ذرات نانو به محیط زیست بوجود آمده است. بطوریکه رهایش این مواد به اکوسیستم‌های آبی می‌تواند تاثیرات نامطلوبی روی زیستمندان آنها به همراه داشته باشد. نانو ذرات نقره به دلیل خصوصیات ویژه ضد میکروبی خود، 56% از نانو مواد تولید شده را در سطح جهان به خود اختصاص می دهند. هدف:‌ ‌بررسی اثر نانو ذرات نقره کلوئیدی، بر فلور باکتریایی روده ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان است. روش کار:‌ ‌ابتدا با استفاده از روش‌های طیف سنجی پلاسمای جفت شده القایی( Zetasizer,( ICP ‌ و میکروسکوپ الکترونی عبوری ‌(TEM) کیفیت نانو ذرات نقره مورد استفاده ارزیابی گردید و سپس این آزمایش بر روی ماهیان ‌25 گرمی که به مدت ‌14 روز در معرض غلظت های mg/L1 و صفر نانو ذرات نقره قرار گرفتند، انجام پذیرفت. سپس تعداد باکتری‌‌های مزوفیل، سرمادوست، انتروباکتریاسه و باکتری‌های اسید لاکتیک روده ماهیان و همچنین باکتری‌های سرمادوست و مزو‌‌فیل آب آکواریوم‌ ها به روش کشت آمیخته مورد شمارش قرار گرفت. نتایج:‌ ‌باکتری‌های اسید لاکتیکی ‌(LAB)‌، مزوفیل و انتروباکتریاسه روده ماهیان و همچنین باکتری‌های مزوفیل و سرمادوست آب آکواریوم‌ها از لحاظ آماری تاثیر پذیری معنی‌داری در برابر نانو ذرات نقره از خود نشان نداده‌اند. با این وجود تفاوت آشکاری در اندازه و رنگ کلنی‌های سرمادوست آب وجود داشت که نشان دهنده تغییر فلور باکتریایی آب است. روده ماهیان در تیمار ppm 1 نانو ذرات نقره جمعیت سرمادوست بیشتری( log cfu/g 02/0±49/6) نسبت به گروه شاهد( log cfu/g 17/0±72/5) داشتند (05/0‌< p) نتیجه‌گیری‌نهایی: با توجه به اینکه باکتری‌های سرمادوست نسبت به تیمار نانو ذرات نقره حساسیت پذیری معنی‌داری داشته‌اند(05/0‌p<‌)، احتمالاٌ می‌توان از آنها به عنوان شاخصی در پایش رهایش و حضور نانو ذرات نقره در اکوسیستم های آبی بهره برد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of colloidal silver nanoparticles on population of gut bacterial flora of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss)

نویسندگان [English]

  • .mohammadreza .kalbassi 1
  • Esmaeel Abdollahzadeh 2
  • Hamid Salari-Joo 2
چکیده [English]

BACKGROUND: Increasing developments in nanotechnology in recent years have raised the possible risk of release of nanoparticles into the aquatic environment, which could adversely affect organisms. Silver nanoparticles possess antibacterial activities and constitute almost 56% of total manufactured nanoparticles which are currently in use. OBJECTIVES: The aim of this study was to evaluate the effects of colloidal silver nanoparticles on bacterial flora of rainbow trout gut. METHODS: The Induced Coupled Plasma (ICP), Zetasizer and Transmission Electron Microscope (TEM) methods were used in order to ensure the quality of silver nanoparticles. 90 Fish (25±0.5 g) in Faculty of Marine Sciences were exposed to zero and 1 mg/L of silver nanoparticles over 14 days. Total viable bacterial counts and psycrotrophic bacteria, entrobacteriaceae and lactic acid bacteria counts of fish,s gut and total viable bacterial counts and psycrotrophic bacteria counts of water were determined. RESULTS: There was not any effect of nonoparticles on the bacterial counts (lactic acid bacteria, psycrotrophic and enterobacteriaceae) of the fish,s gut and bacterial counts (psycrotrophic and total viable of the water. However, there were significant differences between control and 1 ppm treatments based on the size and color of psycrotrophic colonies. Furthermore, the psycrotrophic bacterial counts of fish,s gut in the 1 ppm treatment showed significant increase (6.49±0.02 log cfu/g) compared to the control group (5.72 ± 0.17 log cfu/g) (p<0.05). CONCLUSIONS: The psycrotrophic bacteria represented the most sensitivity to nanoparticles among all studied bacterial groups (p<0.05); so, changes in the number of these bacteria may be considered as an indicator in monitoring the release and presence of silver nanoparticles in aquatic ecosystems.

کلیدواژه‌ها [English]

  • aquatic ecosystem
  • gut bacterial flora
  • Rainbow trout
  • releasing
  • Silver nanoparticles