مطالعه ایمونوسیتوشیمی کبد، طحال و روده ماهی قزل‌آلای رنگین کمان ایمن شده با آنتی ژن ویبریو آنگوئیلاروم

نویسندگان

1 ‌بخش بهداشت و بیماری‌های آبزیان، گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه شیراز

2 گروه پاتوبیولوژی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه رازی

3 گروه علوم پایه، دانشکده دامپزشکی دانشگاه شیراز

چکیده

زمینه مطالعه: ‌بیماری ویبریوزیس یکی از بیماری‌های مهم در صنعت آبزی‌پروری است که با واکسیناسیون قابل پیشگیری می‌باشد. هدف: در این تحقیق بمنظور بررسی موقعیت قرار گرفتن لیپوپلی‌ساکارید دیواره سلولی باکتری ویبریو آنگوئیلاروم به عنوان آنتی‌ژن تزریقی در سطح سلولی بافت‌های کبد، طحال و قسمت قدامی‌روده ماهی قزل آلای رنگین کمان ایمن شده مورد مطالعه ایمونوسیتوشیمی در سطح میکروسکپ الکترونی قرار گرفت. روش کار: یک ساعت پس از تزریق آنتی‌ژن فوق به روش داخل صفاقی، از بافت‌های مورد نظر نمونه‌گیری و مقاطع آماده شده به روش رنگ‌آمیزی ایمنی غیرمستقیم با استفاده از آنتی بادی‌ پلی‌کلونال خرگوش علیه لیپوپلی‌ساکاراید باکتری، نشاندار شده با پروتیئن A متصل به طلا ‌ تهیه شدند. مقاطع بوسیله میکروسکوپ الکترونی مورد مطالعه قرار گرفته و محل تلاقی آنتی‌ژن و آنتی‌‌بادی نشاندار شده بعنوان مکان‌های انتشار لیپوپلی‌ساکاراید در سطح سلول مشخص گردید. در کنترل نوع اول از آنتی بادی خرگوش متصل به آنتی ژن ویبریو آنگوئیلاروم (ترکیب آنتی ژن و آنتی بادی) و در کنترل نوع دوم از سرم پیش ایمن خرگوش که فاقد آنتی بادی بر علیه آنتی ژن‌های مورد نظر بود بعنوان کنترل‌های منفی استفاده شد. نتایج: در بررسی مقاطع تهیه شده به روش ایمونوسیتوشیمی، مشخص شد که نشان‌ها در سرتاسر سطوح سلولی بافت‌های مذکور اعم از سیتوپلاسم، هسته، فضای بین سلولی، غشاء پایه و بافت همبند توزیع یافته‌اند. در اکثر موارد تراکم نشان‌ها در سیتوپلاسم بیشتر از هسته بود. در مورد کنترل‌های منفـی نیـز همچنـان کـه انتـظـار مـی‌رفـت، هیـچ گـونـه نشانی در سطح سلول مشاهده نشد. نتیجه‌گیری‌نهایی: در این مطالعه نشان داده شد که لیپوپلی‌ساکاراید ویبریو آنگوئیلاروم در تمامی سطوح سلولی کبد، طحال و روده قدامی ماهی قزل آلای رنگین کمان ایمن شده گسترش یافته بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Immunocytochemical study on liver, spleen and intestine of rainbow trout immunized with Vibrio anguillarum lipopolysaccharide

نویسندگان [English]

  • mostafa akhlaghi 1
  • Zahra Meinoosh Siavosh Haghighi 2
  • Hadi Mansouri 3
چکیده [English]

Background: Vibriosis has been recognized as a major bacterial disease in aquaculture industry. The development of effective vaccines has significantly reduced the impact of this disease. Objectives: The aim of this study was to follow distribution of the antigenic Vibrio anguillarum cell wall lipopolysaccharide (LPS) in liver, spleen and anterior intestinal cells of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) using immunocytochemistry. Methods: Rainbow trout was intraperitoneally injected with V. anguillarum LPS. One hour later, liver, spleen and anterior intestine samples were collected to study the LPS distribution in the tissue sections using immunocytochemistry and Transmission Electron Microscope. Rabbit polyclonal antibody against the protein-A gold (pAg) labeled-LPS was applied to show electron density of the pAg using an indirect immunocytochemical method at the site of antigen- antibody interaction on the fish tissues. A pre-absorbed immune rabbit antibody and a pre-immune rabbit serum were considered as negative controls. Results: Results showed that the labels were evenly distributed over cell cytoplasm, nucleus, intracellular spaces, basal membrane and connective tissue in the liver, spleen and anterior intestine. In most cases, more labels were detected in cytoplasm than nucleus while no label was observed in negative controls. Conclusions: Immunocytochemical study of tissues and cells in the immunized fish with V. anguillarum LPS showed extensive distribution of the antigen in hepatocytes, splenocytes and enterocytes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Immunization
  • immunocytochemistry
  • Rainbow trout
  • Vibrio anguillarum