گزارش درمانگاهی انتریت ناشی از کلستریدیوم پرفرنژنس تیپ ‌A در سگ

نویسندگان

1 گروه پاتولوژی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران

2 گروه میکروبیولوژی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران

3 بخش بی هوازی موسسه تحقیقات واکسن وسرم سازی رازی کرج

چکیده

درتاریخ11/3/ 1389در یک کانون پرورش سگ در استان تهران که 82 قلاده سگ در آن نگهداری می گردید، 7 مورد بیمار شده و 5 مورد تلف گردیدند. علائم بالینی بیماری عبارت بودند از اسهال، اسهال خونی، تب، افسردگی، علائم عصبی و مرگ ناگهانی. یافته‌های کالبد گشایی عبارت بودند از انتریت هموراژیک، گاستریت موکوسی، وجود کانون های نکروز گرد در حدود cm 0/5 در کورتکس مغز به همراه پرخونی و خونریزی.‌ 4 قلاده سگ مورد کالبد گشایی قرار گرفتند. محتویات روده مورد آزمایشات باکتری شناسی قرار گرفت و در نهایت پس از مشخص شدن کلستریدیوم پرفرنژنس‌ ‌به منظور تعیین تیپ آزمایش PCR انجام شد و باکتری کلستریدیوم پرفرنژنس تیپ A مشخص گردید. در 4 قلاده سگ با توجه به ضایعات انتریت هموراژیک، آزمایش سریع آنتی بادی برای بررسی بیماری های ناشی از پارواویروس و دیستمپر انجام گردید که 2 مورد از توله سگ ها از نظربیماری دیستمپر مثبت اعلام گردیدند. با توجه به وجود انسفالیت غیر چرکی، گلیوز همراه با گنجیدگی داخل هسته ای در آستروسیت ها، PVC و پنومونی بینابینی نتیجه گیری گردید که احتمالاً ابتدا بیماری دیستمپر عمل کرده، ضایعات اولیه و مهم را به وجود آورده و آنگاه به طور ثانویه ضایعات انتریت هموراژیک و اسهال در اثر باکتری کلستریدیوم پرفرنژنس تیپ A ایجاد شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Clostridium perfringens type A related enteritis: A case report in dogs

نویسندگان [English]

  • farhang sasani 1
  • Taghi Zahraie Salehi 2
  • Ahmad Reza Jabbari 3
  • Fariba Khaki 1
چکیده [English]

On June 2010 , inTehran province 7 out of 82 dogs in a kennel , showed clinical signs of enteritis which resulted in death (n=5) . Clinical findings were diarrhea, dysentery , fever, depression, neural sings and sudden death. Necropsy findings revealed hemorrhagic enteritis , catarrhal gasteritis , multifocal necrosis up to 0.5cm in diameter in cerebral cortex with hyperemia and hemorrhage. Necropsy was done on 4 cases and intestinal contentes were cultured to characterize Clostridium perfringens type using PCR. Rapid test antibody for parvovirus and distemper virus showed that 2 out of 4 puppies were positive against distemper virus. According to nonsup- purative encephalitis , gliosis, intranuclear inclusion bodies in astrocytes , packed cell volume, interstitial pneumonia and positive reaction to distemper virus it can be concluded that primary distemper disease has been followed by, hemorrhagic enteritis and diarrhea as a secondary infection to Clostridium perfringens type A .

کلیدواژه‌ها [English]

  • Clostridium perfringens type A
  • distemper
  • Dog
  • hemorrhagic enteritis