مطالعه مولکولی آلودگی به ویروس لکوز تحت گروه J در گله‌های اجداد گوشتی در ایران

نویسندگان

چکیده

‌چکیده
ویروس تحت گروه J لکوز پرندگان(‌ALV-J) در اواخر دهه 1980 در انگلیس در جوجه‌های گوشتی جدا شد. ویروسهای تحت گروه J به استثناء واریانت‌های حاد معمولا با دوره کمون طولانی باعث ایجاد لکوز میلوئید در جوجه‌های مادر گوشتی می‌شوند. در این مطالعه ضمن ارزیابی پرایمرهای مختلف و بعضی از روشهای تشخیص مولکولی، وضعیت ویروس تحت گروه J لکوز پرندگان در شش آمیخته اجداد گوشتی در ایران بررسی شدند. برای این منظور از هر آمیخته گوشتی 100 نمونه خون حاوی ماده ضد انعقاد، 100 نمونه مخلوط سلولهای سفید خون و پلاسما و 100 نمونه پالپ پر بصورت کاملا تصادفی جمع آوری گردید. نمونه‌ها با روش مولکولی مورد بررسی قرار گرفتند. به منظور کاهش تعداد نمونه‌های مورد آزمایش در هر آمیخته، نمونه‌ها قبل از استخراج DNA با هم مخلوط می‌شدند. مطالعه مولکولی به روش PCR و nested-PCR با پرایمرهای مختلف، روی مخلوط سلولهای سفید خون و پلاسما، خون و پالپ پر انجام گرفت. در روش PCR نمونه مثبتی جدا نشد ولی در روش nested-PCR از شش آمیخته گوشتی، پنج آمیخته به پروویروس تحت گروه J آلوده بودند. براساس نتایج به دست آمده در این تحقیق اکثر آمیخته‌های اجداد گوشتی موجود در ایران به ویروس تحت گروه J لکوز پرندگان آلوده است. همچنین مشخص شد با مخلوط کردن نمونه‌ها و استفاده از روش مولکولی حساس تر(‌ nested-PCR) انجام مطالعه فارمی ویروس تحت گروه J لکوز پرندگان تسهیل می‌شود.
واژه‌های کلیدی: اجداد گوشتی، ویروس تحت گروه J، روش مولکولی.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

MOLECULAR STUDIES ON AVIAN LEUKOSIS VIRUS SUBGROUP J (ALV-J) INFECTIONS IN GRANDPARENT FLOCKS IN IRAN

نویسندگان [English]

  • Zolfaghar Rajabi
  • Mohammad Hasan Bozorgmehrifard
  • Seyed Mostafa Peighambari
چکیده [English]

Abstract:
Subgroup J Avian Leukosis Virus (ALV-J) was isolated in the late 1980s from meat-type chickens in the United Kingdom. ALV-J with exception of some acute variants, cause myeloid leukosis in meat-type chickens with long incubation period.In this study while the status of Avian Leukosis Virus Subgroup J in six different strain of broiler grandparent flocks of Iran evaluated, the evaluation of different primers and some molecular methods also were done. For this reason, 100 blood samples, which had EDTA, 100 mixed of white blood cells and plasma and 100 feather pulps were collected from one farm of each broiler grandparent strain. PCR and nested PCR were methods that used for the study. In molecular study before the extraction of DNA from samples; In order to decrease the number of samples, 10 mixed of white blood cells and plasma, blood or feather pulp pooled. In molecular study with PCR all of samples were negative, but in nested PCR reaction, from six broiler strains, five strains infected to ALV-J. The results indicate that the most of broiler strains in Iran have been infected to ALV-J. The results also indicate that we can simply use pooled samples for the study of ALV-J in a flock by nested-PCR test.
Key words: broiler grandparent, ALV-J, PCR, nested-PCR.

کلیدواژه‌ها [English]

  • ALV-J
  • broiler grandparent
  • Nested-PCR
  • PCR