شناسایی کریپتوسپوریدیوم پارووم‌ ‌با روش PCR و تعیین الگوی پروتئینی وآنتی ژن‌های ایمونوژنیک آن

نویسندگان

چکیده

‌چکیده
کریپتوسپوریدیوم تک یاخته‌ای از شاخه اپی کمپلکسا است که در بسیاری از حیوانات و انسان موجب اسهال می‌شود. از آنجایی که این تک یاخته خسارات اقتصادی قابل توجهی به صنعت دامپروری ایران وارد می‌سازد، شناسایی مولکولی تک یاخته وتعیین الگوی پروتئینی و آنتی‌ژن‌های امیونوژنتیک آن هدف این مطالعه می‌باشد. در این مطالعه ازمدفوع اسهالی گوساله مشکوک به کریپتوسپوریدیوز پس از تشخیص میکروسکوپی اوسیستهای کریپتوسپوریدیوم جداسازی و تخلیص شد. استخراج DNA از اووسیستها انجام پذیرفت و با پرایمرهای اختصاصی منشعب از ژن S ribosomal RNA18کریپتوسپوریدیوم پاروم‌ ‌با روش Semi-nested PCR اختصاصی بودن اووسیستهای کریپتوسپوریدیوم پارووم‌ ‌تایید گردید. یک راس گوساله سرم منفی از نظر آنتی بادیهای ضد کریپتوسپوریدیوم با610‌ x 5 اووسیست کریپتوسپوریدیوم تخلیص شده به طریق تجربی آلوده شد. 5 روز بعد اووسیستها از مدفوع جمع آوری و تخلیص گردید. پس از جداسازی و تخلیص، تعیین الگوی پروتئینی با استفاده از روش SDS-PAGE انجام پذیرفت. باندهای پروتئینی اسپروزوئیتها در محدوده‌ای بین 10 تا 100 کیلودالتون قرار گرفتند. ده باند قابل تشخیص در محدوده 20 تا 40 کیلودالتون قرار گرفت. در محدوده 40 تا 70 کیلودالتون شش باند قابل رویت بودند. شناسایی پروتئینهای ایمونوژنیک با روش وسترن بلات انجام پذیرفت.، باندهای ایمنوژنیک در محدوده‌ای بین 17 تا 260 کیلو دالتون مشاهده شد که وزن مولکولی نسبی سه باند آن در محدوده 20 تا 30 کیلودالتون، سه باند در محدوده 30تا 40 کیلودالتون، سه باند در محدوده 40 تا 60 کیلودالتون، ودو باند در محدوده 80-70 کیلودالتون و چهار باند سنگین به اندازه نسبی 130، 170، 216 و 257 کیلودالتون بودند.
واژه‌های کلیدی: کریپتوسپوریدیو پارووم، ایمنوبلات، SDS-PAGE، PCR ،..Seminested-PCR

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

IDENTIFICATION OF CRYPTOSPORIDIUM PARVUM BY PCR AND ITS DETERMINATION OF PROTEIN PATTERN AND IMMUNOGENIC ANTIGENS

نویسندگان [English]

  • Elaheh Ebrahimzade
  • Parviz Shayan
  • Sedigheh Nabian
  • Sadegh Rahbari
  • MohammadReza Mokhberdezfouli
چکیده [English]

Abstract:
Cryptosporidium parvum is an apicomplexan protozoan parasite which causes diarrhea in both human and wide range of animals. Since this protozoa causes remarkable economic losses in cattke industry in Iran, the molecular determination of porotozoa and characterization of its protein pattern and immunogenic antigend are the aim of this study. In this study, diarheatic fecal samples of calves suspected for cryptosporidiosis were collected and identified. Purification and concentration of cryptosporidial oocysts from fecal samples was performed. Oocysts were confirmed as Cryptosporidium parvum by semi-nested PCR using specific primers designed from 18srRNA gene of Cryptosporidium parvum. A calf with negative antibodies against Cryptosporidium parvunm was infected with 5 ×106 oocysts. 5 days after inoculation, oocysts were isolated and purified . Soluble proteins from sporozoites were prepared and analyzed by SDS-PAGE and western blotting. There was an intense recognition of some10 to 100 kDa, ten low molecular weight proteins were recognized between 20-40 kDa, six separated protein bands was recognized between 40-70 kDa, immunoreactive proteins were present at different molecular weights between 17-260 kDa. Three antigens of apparent molecular weights 20-30 kDa, three antigen bands between 40-60 kDa and 2 bands 70-75 kDa were identified. Antibody responses to cryptosporidial antigens at high molecular weights were successfully diagnosed with apparent molecular weights 130,170,216 and 257kDa.
Key words: Cryptosporidium parvum, Immunoblot, SDS-PAGE, PCR, Semi-nested PCR.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cryptosporidium parvum
  • Immunoblot
  • PCR
  • SDS-PAGE
  • semi-nested PCR