مطالعه مقایسه‌ای ابعاد غده پروستات در رادیوگرافی ساده، اورتروسیستوگرافی و کالبدگشایی در سگ

نویسندگان

چکیده

‌چکیده
پروستات غده ضمیمه جنسی اصلی در سگ‌های نر است. بیماری‌های پروستات یک مشکل شایع در سگ‌های نر اخته نشده با سن بالا است. هدف از انجام این تحقیق، استفاده از روشهای رادیوگرافی ساده و اورتروسیستوگرافی در اندازه‌گیری ابعاد غده پروستات سگ و مقایسه آن با اندازه‌های پس از کالبدگشایی بود. این تحقیق روی ده قلاده سگ بالغ، جوان (7/0±‌7/1 سال)، سالم انجام گرفت. پس از کالبد‌گشایی طول، عرض، عمق و حجم غده پروستات اندازه‌گیری شد و از آزمونهای رگرسیون خطی و آنالیز همبستگی استفاده گردید. در اورتروسیستوگرافی امکان ارزیابی پروستات در 9 مورد از سگها وجود داشت و طول و عمق پروستات قابل اندازه‌گیری بود. میانگین اندازه‌های به دست آمده از طریق اورتروسیستوگرافی از میانگین اندازه‌های واقعی کوچکتر بوده ولی ارتباط معنی‌داری با هم داشتند (05/0‌‌“‌ p.) رابطه بین طول (‌l) و عمق (‌z) پروستات در اورتروسیستوگرافی با اندازه‌های واقعی (‌L ,Z) به ترتیب: (84/0= ‌2R) 57/0 + i× 91/0=L و (71/0= ‌2R) 79/0 z -×36/1=Z ‌بودند. یافته‌های حاصل از این تحقیق نشان داد که اورتروسیستوگرافی می‌تواند به عنوان روشی برای تخمین ابعاد پروستات استفاده شود. این روش می‌تواند در مواقعی که اولتراسونوگرافی به دلایلی قابل انجام یا در دسترس نیست یا در مواردی که دستگاه رادیولوژی تنها وسیله تشخیصی موجود در یک درمانگاه باشد، مورد استفاده واقع شود.
واژه‌های کلیدی: سگ، غده پروستات، رادیوگرافی، اورتروسیستوگرافی.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

COMPARATIVE STUDY OF PROSTATIC DIMENSIONS BY PLAIN RADIOGRAPHY, URETHROCYSTOGRAPHY AND NECROPSY

نویسندگان [English]

  • Ali Reza Ghadiri
  • Reza Avizeh
  • Amin Ranjbar
چکیده [English]

Abstract:
The Prostate gland is the major accessory gland in male dogs. Prostate disease is a common problem in older intact male dogs. The aim of this study was to determine prostatic dimensions by plain radiography and urethrocystography in dogs and compare them with actual sizes. Plain radiography and urethrocystography were performed on 10 intact young adult male dogs. After necropsy length, width, height, volume and weight of prostate glands were measured. All statistical analyses paired t test, linear regression and correlation coefficient were performed. Prostate glands of 9 dogs could be evaluated with urethrocystography and reliable length and height of prostate gland were measured. Means of prostatic length and height were smaller than their actual sizes but still had significant correlation (p|£|0.05). Equations between prostatic and actual lengths and depths in urethrocystography were L=0.91 × l + 0.57 (R2 = 0.84) and Z= 1.36 × z - 0.79 (R2 = 0.76) respectively. The results of this investigation were showed that urethrocystography could be used for prostatic measurement. This method can be as a reliable technique, whenever ultrasonography can not be performed.
Key words:dog, prostate gland, radiography, urethrocystography

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dog
  • prostate gland
  • Radiography
  • urethrocystography