تاثیر استفاده توام پروبیوتیک و واکسن کوکسیدیوز بر آلودگی تجربی کوکسیدیایی درجوجه‌های گوشتی

نویسندگان

چکیده

‌چکیده
با هدف بررسی تاثیر استفاده توام پروبیوتیک با منشا لاکتوباسیلوس(پریمالاک) و واکسن کوکسیدیوز (پاراکوکس– 5) بر عملکرد جوجه‌های گوشتی در ابتلا ‌ی تجربی به کوکسیدیوز، تعداد 600 قطعه جوجه گوشتی نر به طور تصادفی به پنج گروه آزمایشی 120 قطعه‌ای با چهار تکرار تقسیم شدند. گروه‌های سوم، چهارم و پنجم به ترتیب پروبیوتیک، واکسن کوکسیدیوز و پروبیوتیک+ واکسن کوکسیدیوز را دریافت کردند. در 26 روزگی تمام گروه‌ها (به غیر ازگروه اول) با مخلوطی از ااسیست‌های اسپوروله شده سه گونه آیمریا (آسرولینا، ماگزیما و تنلا) چالش گردیدند. مقدار کاروتن سرم تمام گروه‌ها، درست قبل از چالش و 6روز بعد از آن تعیین گردید. میزان OPG مدفوع در6 الی10روز پس از چالش اندازه گیری شد. شاخص‌های تولیدی از قبیل افزایش وزن، ضریب تبدیل غذایی، مقدار اخذ غذا و شاخص کارایی تولید نیز اندازه گیری شدند. درگروه‌هایی که واکسن و/ یا پروبیوتیک را مصرف کرده بودند، میزان OPG به صورت معنی‌داری کمتر از گروه شاهد مثبت بود (01/0‌‌“‌(p. نتیجه این که واکسن پاراکوکس و احتمالا پروبیوتیک (با منشا لاکتوباسیلوس)می‌توانند درکنترل کوکسیدیوز و یا عوارض ناشی از آن تاثیر مثبت داشته باشند و مصرف پروبیوتیک تداخلی با عملکرد واکسن کوکسیدیوز ندارد.
واژه‌های کلیدی: واکسن کوکسیدیوز، پروبیوتیک، لاکتوباسیلوس، جوجه گوشتی، دفع ااسیست در مدفوع.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

EFFECT OF CONCOMITANT USE OF PROBIOTIC AND COCCIDIOSIS VACCINE IN EXPERIMENTAL COCCIDIAL INFECTION OF BROILER CHICKENS

نویسندگان [English]

  • Ramin Najafi
  • Bahram Shojadoost
  • Mehrdad Modirsanei
  • Behzad Mansoori
  • Sadegh Rahbari
چکیده [English]

Abstract:
In order to study the effect of concomitant use of a probiotic with Lactobacillus origin (Primalac) and a coccidiosis vaccine (Paracox-5) in experimental coccidial infection of broilers, 600 day old male broiler chickens were randomly divided into five groups of 120 with four replicates. Groups three, four and five received probiotic , coccidiosis vaccine and probiotic + coccidiosis vaccine , respectively . At 26 days of age all groups( except first group) were challenged orally with a suspension of sporulated oocystes of E. acervulina , E. maxima and E. tenella . Serum carotenoid levels were determined before challenge and 6 days after that . OPG of the feces was measured at 6 to 10 days post challenge . Performance parameters were also determined during the experiment . OPG of the treated groups with vaccine and /or probiotic were significantly lower than the positive control (p< 0.05). It was concluded that and coccidiosis vaccine probiotic with Lactobacillus origin (to some extent) are able to control negative impacts of coccidial infection. In the meantime simultaneous usage of probiotic and coccidiosis vaccine, did not have any interaction with efficacy of the vaccine .
Key words: coccidiosis vaccine , probiotic , Lactobacillus , broiler , oocyst per gram.

کلیدواژه‌ها [English]

  • coccidiosis vaccine
  • Probiotic
  • lactobacillus
  • broiler
  • oocyst per gram.