شناسایی اورنیتوباکتریوم رینو تراکئال به روش واکنش زنجیره‌ای پلیمراز (PCR)‌

نویسندگان

چکیده

‌چکیده
اورنیتوباکتریوم رینوتراکئال (‌ ORT) به صورت یک عامل بیماریزای باکتریایی نوظهور در گله‌های ماکیان و بوقلمون شناخته شده است. تشخیص عفونت ORT با برخی مشکلات در کشت و شناسایی قطعی باکتری با کمک خواص بیوشیمیایی آن مواجه بوده است. دسترسی به یک روش شناسایی قطعی و قابل اتکا که بتواند در پژوهشهای آزمایشگاهی متداول بکار آید، حائز اهمیت می‌باشد. هدف از این مطالعه شناسایی ORT به روش زنجیره‌ای پلیمراز (‌PCR)، درمقایسه با روش کشت بود. به منظور راه اندازی این PCR از پرایمرهای ‌1S-F16OR و ‌1S-R16OR، باکتریهای شناخته شده ORT و 7 گونه باکتری دیگر، نظیر هموفیلوس پاراگالیناروم و پاستورلا مولتوسیدا، به ترتیب به عنوان کنترلهای مثبت و منفی استفاده شد. روش استخراج فنل و کلروفرم برای تهیه DNA از نمونه‌ها به کار رفت. 60 نمونه تجمیع شده بدست آمده از نای و سینوس زیر چشمی 30 گله جوجه گوشتی کشتار شده در یکی از کشتارگاههای منطقه قزوین، از نظر آلودگی به ORT با هر دو روش کشت و PCR بررسی شدند. یک باند 784 جفت بازی در 5 نمونه کنترل مثبت ORT، 19 مورد از 60 نمونه اولیه، شامل 11 نمونه هموژنیزه نای و 8 نمونه سواب سینوس زیر چشمی و در تمامی17 نمونه باکتریهای جدا شده و مشکوک به ORT دیده شد؛ ولی در 7 مورد باکتری کنترل منفی مشاهده نگردید. در یک مورد از 41 نمونه اولیه منفی شده در PCR، باکتری ORT با کمک کشت جداسازی گردید و این باکتری تکثیر شده در آزمایش مجدد PCR مورد شناسایی قرار گرفت. پانزده مورد از 30 گله ( 50درصد) در آزمایش PCR مثبت تشخیص داده شدند و تنها یک مورد از آنها در کشت باکتریایی منفی شد. بر اساس نتایج بدست آمده؛ PCR بکار رفته در این مطالعه می‌تواند برای شناسایی مطمئن و سریع ORT در نمونه‌های مشکوک به عفونت ORT استفاده شود، اما بهتر است که به منظور به حداکثر رساندن تشخیص عفونت، با روش کشت توام باشد.
واژه‌های کلیدی: تشخیص، اورنیتو باکتریوم رینوتراکئال، واکنش زنجیره‌ای پلیمراز، جوجه گوشتی.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

DIAGNOSIS OF ORNITHOBACTERIUM RHINOTRACHEALE USING POLYMERASE CHAIN REACTION (PCR)

نویسندگان [English]

  • Mansour Banani
  • Seyed Ali Pourbakhsh
  • Mahzad Erami
  • Farzan Gholamin
  • Masood Fatehmanesh
چکیده [English]

Abstract:
Ornithobacterium rhinotracheale (ORT) has been identified as one of the emerging respiratory bacterial pathogens in turkey and chicken flocks. Diagnosis of ORT infection has been faced some difficulties in isolation and identification of the bacterium based on the biochemical properties. A reliable identification method that can be used in routine laboratory investigations is of importance. The Purpose of this study was diagnosis of ORT using polymerase chain reaction (PCR) in comparison with culture. The PCR was optimized using the primer combination OR16S-F1 and OR16S-R1, positive control of ORT bacteria, and 7 other bacteria such as Haemophilus paragallinarum and Pasteurella multocida as negative control. All samples were prepared for DNA extraction by use of phenol- chloroform method. Sixty pooled tracheal and infraorbital sinus samples from 30 broiler flocks slaughtered at an abattoir in Gazvin province were examined for presence of ORT using culture and PCR assay. A fragment of 784-bp was amplified in 5 positive known ORT samples, but not in other 7 bacteria as negative controls. 19 out of 60 primary samples including 11 homogenized tracheal samples and 8 infraorbital sinus swabs, and also all 17 suspected and purified colonies identified microbiologically as ORT were positive in PCR assay. One out of 41 negative primary samples in PCR test became positive through the culture. Then the propagated bacterium was confirmed in PCR. Fifteen out of 30 flocks (50%) were positive in PCR test and only one of them was negative in culture. Upon the results the PCR method of this study can be used as a reliable and rapid identification of ORT in samples suspected to ORT infection. However, it is better to use a combination of the PCR and culture in order to maximize the diagnosis of ORT infections.
Key words: diagnosis Ornithobacterium rhinotracheale (ORT), polymerase chain reaction (PCR), broiler.

کلیدواژه‌ها [English]

  • diagnosis Ornithobacterium rhinotracheale (ORT)
  • Polymerase Chain Reaction (PCR)
  • broiler.